ဘုရားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိျခင္း

ဘုရားကုိရွာပါ - ဘုရားကုိသိဖုိ႔ ဘာလုိအပ္ပါသလဲ? ဒီအရာက ဘုရားနဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈတစ္ခု ကုိယ္တုိင္ပုဂၢလ အခုပင္ ဘယ္လုိအစျပဳႏုိင္တယ္ဆုိတာ ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုစဖုိ႔ ဘာလုိအပ္သလဲ? လွ်ပ္ျပက္တာ ေစာင့္ဖုိ႔လုိသလား? ကုိယ္က်ဳိးမငွဲ႔ဘဲ ဘာသာေရးေဆာင္တာေတြမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ဆက္ကပ္ဖုိ႔လုိသလား? ဘုရားကလက္ခံလာဖုိ႔ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိသလား? အဲဒါေတြတစ္ခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ‘သူ႔’ ကုိ ဘယ္လိုသိႏုိင္မယ္ဆုိတာ က်မ္းစာထဲမွာ ဘုရားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားၿပီးသားပါ။ ဒီဟာက သင္ကုိယ္တုိင္ ဘုရားနဲ႔ဆက္ဆံေရး အခုပင္ ဘယ္လုိအစျပဳႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။နိယာမ (တစ္) - ဘုရားသခင္ သင့္ကုိခ်စ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ဘဝအတြက္ အ့ံၾသဖြယ္အႀကံအစည္ ရွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ သင့္ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္၊ သင့္ကုိ ခ်စ္လြန္းတ့ဲအတြက္ သူ႔ကုိ ယခု သိကြၽမ္းေစခ်င္ၿပီး သူနဲ႔ ထာဝရအတူရွိေနေစခ်င္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စီ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဘုရားကုိသိနားလည္ဖုိ႔ရန္ ေယ႐ႈႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈတစ္ဦးတည္းကသာ ဘဝအဓိပၸာယ္နဲ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘုရားကုိသိျခင္းကေန ဘယ္အရာက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တားဆီးေနပါသလဲ?နိယာမ (ႏွစ္) - လူသားအားလုံး အျပစ္ျပဳၿပီး က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဘုရားကေန ေဝးကြာေစပါတယ္။

အဲဒီ အျပစ္ေၾကာင့္ဘုရားမွေဝးကြာျခင္း- အဲဒီ ကင္းကြာျခင္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက “ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ႔ လမ္းလြဲလ်က္၊ ကုိယ္လမ္းသုိ႔ အသီးသီး လုိက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ သူ႔အေပၚတင္ေတာ္မူ၏။” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အတြင္းစိတ္ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားဟာ ဘုရားနဲ႔သူ႔လမ္းစဥ္ေတြအေပၚ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အႏုနည္းနဲ႔ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ က်မ္းစာက ‘အျပစ္’လုိ႔ေခၚတဲ့အရာရဲ႕သ႐ုပ္ပါပဲ။

က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာေတြထဲက အျပစ္ရဲ႕ရလာဒ္ကေတာ့ ေသျခင္း -- ဘုရားနဲ႔ ဝိညာဥ္ကြဲကြာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ ဘုရားကုိနီးကပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေကာင္း ႀကိဳးစားေပမယ့္ မလြဲမေသြ က်႐ႈံးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပုံက က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ဘုရားၾကားထဲမွာရွိတဲ့ ကြာဟမႈႀကီးကုိ ျပပါတယ္။ ျမွားေတြကေတာ့ မိမိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြနဲ႔ ဘုရားဆီေရာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတာကုိ ပုံေဆာင္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ေကာင္းမႈေတြကုိ လုပ္ေကာင္းလုပ္လိမ့္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းမြန္တဲ့အသက္တာ (သုိ႔) သီလဒႆနအျမင္တစ္ခုအားျဖင့္ ဘုရားရဲ႕လက္ခံျခင္းကုိရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားေကာင္း ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အားထုတ္မႈေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ကုိဖုံးဖိဖုိ႔ရာ မလုံေလာက္ပါဘူး။

အဲဒီအက္ေၾကာင္းႀကီးကုိ ဘယ္လုိေပါင္းကူးႏုိင္မလဲ?နိယာမ (သုံး) - ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ကုသခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေနတဆင့္ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝအတြက္ အႀကံအစည္ကုိ သိျမင္ေတြ႔ႀကံဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္အျပစ္အတြက္ ကုိယ္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ထုိက္တန္ပါတယ္။ ခက္တာက- အဲဒီေပးဆပ္ဖုိ႔ အခက ေသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားဆီကေန ေဝးကြာၿပီး မေသဆုံးရေလေအာင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က သူ႔ေမတၱာကုိအရင္းျပဳၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စား အေသခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာက ေယ႐ႈဟာ “မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပုံသဏၭာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ... ထုိသခင္အားျဖင့္၎၊ ... ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။” ေယ႐ႈဟာ ဘုရားကုိျပစ္မွားေျပာဆုိတဲ့အမႈနဲ႔ ကြပ္မ်က္ခံရတာေလ။ ဘုရားနဲ႔တန္းတူညီမွ်ျဖစ္တယ္လုိ႔ သူ အမွန္ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြကုိ သူ႔ကုိယ္ေပၚယူတင္ၿပီး အဲဒီအတြက္ အျပည့္အဝ၊ အေက်အလည္ ဆပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ “ငါတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းငွာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔အတြက္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါ ခံေတာ္မူ၏။” “ငါတုိ႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ … ငါတုိ႔ကုိ ကင္တင္ေတာ္မူ၏။” ကားတုိင္ေပၚမွာ ေယ႐ႈအေသခံျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဘုရားထံကေန ဆက္လက္ ေဝးကြာမေနေစေတာ့ပါဘူး။

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

ေယ႐ႈဟာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြအတြက္ အေသခံသြား႐ုံတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ေသျခင္းကေနလည္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလုိရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့အခါမွာ- သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိ အမွန္ ေပးပုိင္တယ္ဆုိတာ ယုံမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ သက္ေသထူလုိက္တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ သူ႔အားျဖင့္သာ ဘုရားကုိ က်ေနာ္တုိ႔သိႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ျပသလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေယ႐ႈက “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိ အမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔မေရာက္ရ။”လုိ႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားဆီေရာက္ဖုိ႔ ပုိမုိအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမယ့္အစား၊ ေယ႐ႈက သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ယခုပင္ ဘယ္လုိစတင္သင့္တယ္ဆုိတာ ေျပာျပေနပါတယ္။ သူက “ငါ့ထံသုိ႔လာၾကေလာ့” လုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။ “ေရငတ္ေသာသူရွိလွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ … အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”၁၀ ကားစင္တင္သတ္ျခင္းကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံဖုိ႔ ေစ့ေဆာ္ေပးတာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ေမတၱာပါပဲ။ ၿပီးရင္ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ သူ႔ထံလာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။

ေယ႐ႈ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သူ ဘာေပးကမ္းေနသလဲဆုိတာသိ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။နိယာမ (ေလး) - သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္နဲ႔ သခင္အျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း လက္ခံသင့္ပါတယ္။

က်မ္းစာက “ထုိသူကုိလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။”၁၁

ေယရႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ “ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ဝါႂကြားစရာအခြင့္မရွိ။”၁၂ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေယ႐ႈကုိလက္ခံတယ္ဆုိတာ သူေျပာတဲ့အတုိင္း ဘုရားသခင္ရဲ႕သားေတာ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဒါၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာကုိလမ္းျပစီရင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။၁၃ ေယ႐ႈေျပာခဲ့ပါတယ္- “ငါမူကား သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း။”၁၄

ေယ႐ႈက ဒီလုိဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ သူက “ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရွိရာသုိ႔ ငါဝင္..မည္။”၁၅

ဘုရားရဲ႕ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ သင္ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မလဲ?

ဒီစက္ဝုိင္းပုံႏွစ္ခုကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ပါ -

မိမိကုိယ္ကုိလမ္းညႊန္ေသာအသက္တာ
‘ငါ’ဆုိတဲ့အတၱစိတ္ဟာ ပလႅင္ေပၚမွာရွိတယ္။
ေယ႐ႈဟာ အသက္တာရဲ႕အျပင္မွာ ရွိတယ္။
မိမိကုိယ္ကုိလမ္းညႊန္မႈအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာခဏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္တတ္တယ္။


ခရစ္ေတာ္လမ္းညႊန္ေသာအသက္တာ
ေယရႈဟာ အသက္တာထဲမွာရွိၿပီး ပလႅင္ေပၚမွာေနရာယူတယ္။
‘ငါ’ဆုိတဲ့အတၱစိတ္ဟာ ေယရႈကုိ အေလွ်ာ့ေပးနာခံတယ္။
သူဟာ ေယရႈရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈနဲ႔ လမ္းညႊန္မႈကုိ အသက္တာထဲမွာ ေတြ႔တယ္။


ဘယ္စက္ဝုိင္းပုံက သင့္အသက္တာကုိ အမွန္ကန္ဆုံး ကုိယ္စားျပဳပါသလဲ?

ဘယ္စက္ဝုိင္းပုံကုိ သင့္အသက္တာအား ကုိယ္စားျပဳေစခ်င္ပါသလဲ?

ေယ႐ႈနဲ႔ဆက္သြယ္မႈတစ္ခု အစျပဳပါ။ခရစ္ေတာ္ကုိ သင္ အခုပဲ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ေယရႈေျပာတာကုိ ျပန္သတိယပါ - “ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရွိရာသုိ႔ ငါဝင္..မည္။”၁၆ သူ႔ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္လုိပါသလား? ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ ေျပာပါမယ္။

မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားမွာဆက္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ သင္ တိက်တဲ့စကားလုံးေတြ သုံးစရာမလုိပါဘူး။ သူက သင့္ႏွလုံးသားထဲက ရည္ရြယ္ရင္းအမွန္ေတြကုိသိပါတယ္။ ဘာဆုေတာင္းရမယ္ဆုိတာမသိရင္ ဒီဆုေတာင္းခ်က္ပုံစံေလးက သင္ေတာင္းတတ္ေအာင္ ကူညီပါလိမ့္မယ္ -

“ေယရႈ၊ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ သိခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မရဲ႕အသက္တာထဲကုိ ဝင္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ားလက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ အျပစ္အတြက္ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ အေသခံခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေစလုိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာေစရန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔တန္ခုိးကုိ ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘုရားနဲ႔စုိးစံဖုိ႔ ထာဝရအသက္ကုိ ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မအသက္တာအား ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ေပးအပ္ပါတယ္။ အလုိေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ အာမင္။”

အခုပဲ ေယရႈကုိအသက္တာထဲဝင္လာဖုိ႔ ႐ုိး႐ုိးသားသား ဖိတ္ေခၚၿပီးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူ ကတိေတာ္ရွိတဲ့အတုိင္း သင့္အသက္တာထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုကုိ သင္ အစျပဳလုိက္ပါၿပီ။

ေနာက္မွာလုိက္လာမွာက အသက္တာတေလွ်ာက္လုံး ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ႀကီးထြားျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုပါပဲ။ အဲဒါ အျခားခရစ္ယာန္မ်ားနဲ႔အတူ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းေတြကေန ဘုရားသခင္ကုိ ပုိပုိၿပီး သိကြၽမ္းလာရင္းနဲ႔ေပါ့။

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...


(၁) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆
(၂) ေဟရွာယ ၅၃း၆
(၃) ေရာမ ၆း၂၃
(၄) ေကာေလာသဲ ၁း၁၅-၁၆
(၅) ရွင္ေပတ႐ု ပ-ေစာင္ ၃း၁၈
(၆) တိတု ၃း၅
(၇) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆
(၈) ေကာရိ ႏၱဳ ပ-ေစာင္ ၁၅း၃-၆
(၉) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၆
(၁၀) ရွင္ေယာဟန္ ၇း၃၇-၃၈
(၁၁) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁၂
(၁၂) ဧဖက္ ၂း၈-၉
(၁၃) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁-၈
(၁၄) ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၁၀
(၁၅) ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀
(၁၆) ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္