ဆုိဒ္လမ္းျပ

ပင္မစာမ်က္ႏွာ
က်ေနာ္တုိ႔ကုိဆက္သြယ္ပါ
ဆုိဒ္အေၾကာင္း

ဘုရားတည္ရွိျခင္းအေၾကာင္း
    ဘုရားရွိသလား?
    ဘုရားသခင္ ဘယ္သူလဲ?
    ဗလာနတၳိႀကီး ရွိခဲ့ပါသလား?
    ဘုရားသခင္ စစ္မွန္ရဲ႕လား?
    စံျဖစ္ေသာဘုရားကုိ ေတာင္းတျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္း
    ဘုရားက ုိဘယ္သူဖန္ဆင္းခဲ့တာလဲ?
    ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ?
    ဘုရားခင္တည္ရွိျခင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ပါ၏ေလာ။

ဘဝ၏ေမးခြန္းမ်ား
    လူ႔ဘဝဟာ ဘာေၾကာင့္ခဲယဥ္းရတာလဲ?
    က်ေနာ့္ဘဝရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာလဲ?
    ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တဲ့အခါ ဘုရားကဘယ္မွာလဲ?
    မတည္ၿငိမ္တဲ့ကမာၻထဲက တည္ၿငိမ္တဲ့စိတ
    ေျပာင္းလဲေသာအသက္တာ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ
    တမလြန္မွာ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ဘယ္လုိရႏုိင္မလဲ?
    လူဝင္စားျခင္း၊ ကုသုိလ္ကံနဲ႔ တမလြန္မွာအသက္ရွင္ျခင္း
    ေရွာင္လြဲ၍မရေသာမဟာျပႆနာကုိရင္ဆုိင္ျခင္း
    ေရငတ္ျခင္းအမွန္ကုိ အာသာေျပေစပါ

လိင္/ခ်စ္မႈေရးရာမ်ား
    လိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈရွာေဖြျခင္း
    ဝံပုေလြမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း
    အဆိပ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအျပာ႐ုပ္ရွင္၊ အဆိပ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာလိင္စိတ္

ဘုရားကုိဘယ္လုိသိမလဲ?
    ဘုရားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိျခင္း
    မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈ၏အလြန္
    ဗလာနတၳိႀကီး ရွိခဲ့ပါသလား?
    ေယ႐ႈက သူ ဘုရားပါလုိ႔ ေျပာခဲ့သလား?
    သင္ဘာေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာကုိယုံၾကည္ႏုိင္သလဲ?
    ေယ႐ႈဘယ္သူျဖစ္ခဲ့သလဲ?
    ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
    ဘာေၾကာင့္ ေယ႐ႈေသဆုံးခဲ့သလဲ?
    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ဘုရားလုိအပ္သလဲ?
    ေယရႈက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဘာကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသလဲ?