ဘာေၾကာင့္ ေယ႐ႈေသဆုံးခဲ့သလဲ?

ေယရႈေသရျခင္းအေၾကာင္းက ဘာလဲ? ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေယ႐ႈအေသခံဖုိ႔လုိတာလဲ?

ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈကုိ ဘုရားကုိျပစ္မွားေျပာဆုိတဲ့အတြက္ ကားစင္တင္ကြပ္မ်က္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိဘုရားလုိ႔ ဝန္ခံတဲ့အတြက္ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ကုိအေသသတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြဟာ သူ႔အေပၚ အမွန္ပဲၾသဇာရွိၾကသလား?

သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အေစာမွာ ေယ႐ႈရဲ႕မိတ္ေဆြလာဇ႐ုဟာ ေလးရက္ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈကသူ႔ကုိ လူေတြရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာပဲ အသက္ျပန္ရွင္ေစခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဘယ္လုိေရာဂါမဆုိ၊ ဘယ္လုိအနာဘယမဆုိ ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ေမြးရာပါမ်က္စိကန္းတဲ့သူေတြ သုိ႔မဟုတ္ ေမြးရာပါလမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္သူေတြကိုပင္ အေကာင္းပကတိျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေယ႐ႈဟာ အံ့ၾသဖြယ္လကၡဏာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကားတုိင္ေပၚအေသသတ္ျခင္းမတုိင္ခင္ေလးမွာပဲ သူ႔ရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္အမႈအရာေတြေၾကာင့္ “ဤေလာကသည္ ထုိသူေနာက္သုိ႔လုိက္သြားပါၿပီတကား” လုိ႔ သူတုိ႔ တအံ့တၾသ ေျပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြကပဲ သူ မၾကာခဏေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ဘုရားျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ခမည္းေတာ္နဲ႔တန္းတူရည္တူရွိျခင္းကုိ [မရည္႐ြယ္ဘဲ] သက္ေသျပသခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အႂကြင္းမဲ့တန္ခုိးရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိအခ်က္အရ ၾကာပြတ္႐ုိက္ခ်က္၊ ေခါင္းထက္ကဆူးခက္သရဖူ၊ လက္ေကာက္ဝတ္နဲ႔ေျခေထာက္ေတြမွာ ႐ုိက္သြင္းတဲ့သံေခ်ာင္း စတာေတြက သူ႔ကုိအေသမသတ္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာခံစားတဲ့ အသက္႐ွဴခက္ခဲက်ပ္တည္းမႈေဝဒနာကလည္း အေသသတ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေယ႐ႈဟာ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚကေန ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ဆင္းလာႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒါဟာ တစ္ဦးတစ္္ေယာက္ ခႏၶာကုိယ္ပက္လက္လွန္၊ ဦးေခါင္းကုိေရေအာက္မွာနစ္၊ ၿပီးေတာ့ မိမိသေဘာဆႏၵအတုိင္းေရႏွစ္ျခင္း*ခံယူတာနဲ႔ တူညီ္ပါတယ္။ ႏွစ္ျခင္းခံယူတဲ့သူက ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ [မႀကိဳက္ရင္]ကုိယ့္ေခါင္းကုိကုိယ္ျပန္ေဖာ္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိတယ္ေလ။ ေယ႐ႈဟာလည္း အေသခံဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး လံုးဝရွင္းပါတယ္ သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သူ႔အသက္ကုိစေတးခံဖုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ကုိယ္အေဆြတုိ႔အဘုိ႔အလုိငွာ ကုိယ့္အသက္ကုိစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္လဲ?

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသားနဲ႔အျပဳအမူေတြကုိၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဖ်ားနာေနတယ္၊ လုိအပ္ေနတယ္၊ အားနည္းတယ္၊ အျပစ္ရွိတယ္၊ မ်က္ကန္းၿပီးလမ္းေပ်ာက္ေနၾကတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚ သူ႔ဘုရားအျမင္ျဖစ္ၿပီး လူေတြကေတာ့ မႀကိဳက္ၾကဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအတြက္ သူလုပ္ေပးခဲ့တာေတြကုိ သင္ေတြ႔ျမင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒါဟာ အေဝးကေနလွမ္းၿပီး ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်တာ (သုိ႔) ျပစ္တင္စီရင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိတာ (သုိ႔) သနားညွာတာမႈ မရွိတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ သူနဲ႔သေဘာတူတာ/မတူတာအပထား၊ သူကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အကူအညီ အသည္းအသန္လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘဝေတြ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စခန္းသြားမေနဘူးဆုိတာ ျမင္ပါတယ္။ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝျခင္း၌ အသက္မရွင္ဘူး သုိ႔မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီက သူေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ေကာင္းျခင္းအသေရအတုိင္း အသက္မရွင္ဘူးဆုိတာ ျမင္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ သူ႔ထံကေနထာဝရကင္းကြာၿပီး ေသဆုံးသြားမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အႏၱရာယ္ဆုိးကုိ ျမင္ပါတယ္။ အျပစ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သူ႔ထံကေန ျဖတ္ေတာက္ခံရတယ္ဆုိတာကုိေတြ႔တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ သူေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်းဇူးသိတတ္/မသိတတ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိအပ္တယ္ျမင္/မျမင္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထုိက္တန္တယ္လုိ႔ သူထင္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္အတြက္ေသျခင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စား ခံယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဂ႐ုမစုိက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အကယ္ဆယ္ခံရဖုိ႔၊ အခြင့္လႊတ္ခံရဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာသိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မယုံၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ ဒုကၡခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ျပယုဂ္အေနနဲ႔ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာ ခံစားၿပီး ေသ႐ုံေသခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲလုိလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆုိတာ သိလုိ႔ပါ။ အျပစ္ေၾကာင့္ သူ႔ထံကေန ထာဝရကင္းကြာၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေသရင္ေသမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မေသရဘဲ သူအေသခံမယ္။ ဒါမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္အတြက္ေက်ေအးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သူ႔ကုိ ထာဝရျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကုိေဖာ္ျပတဲ့အေနနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာက “သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္ အေသခံဝ့ံသူေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္မွန္ေစေတာ့။ ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါတုိ႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

မၾကာခင္က်ေရာက္လာမယ့္ အေသသတ္ျခင္းနဲ႔ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္သိျမင္တဲ့အတြက္ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚအေသသတ္ျခင္းမခံရခင္ နာရီေတြအလုိမွာ “ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔ကုိလည္း ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ေလာကီသားတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွာ ...” ဆုိၿပီး ခမည္းေတာ္နဲ႔စကားေျပာတဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီဟာက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေမးခြန္းေတြကုိ ေမးပါတယ္ - ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကယ္တင္ခံရဖုိ႔ လုိအပ္သလား? ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မေတြ႔ျမင္တဲ့ ဘယ္အရာကုိ ေယ႐ႈက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ျမင္ခဲ့တာလဲ? သူက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ အတင္ခံဖုိ႔၊ အညွင္းဆဲခံဖုိ႔နဲ႔ အေသခံဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြဘာေၾကာင့္လုိအပ္တာလဲ?

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားနည္းက်႐ႈံးတဲ့အခ်က္ကုိျမင္လုိ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဒါသေတြ အမုန္းေတြ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕သီးမခံမႈေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နာက်င္ေစတဲ့ေဝဖန္စကားေတြနဲ႔အျပဳအမူေတြ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အျခားသူေတြအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္တယ္။ တခါတခါ အျခားသူမ်ားကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ရည္႐ြယ္စံထားတဲ့ေကာင္းျခင္းအသေရအတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထုိက္တန္ေအာင္ မေနႏုိင္ၾကဘူး။ ဘုရားရဲ႕စံႏႈန္းမဆုိထားဘိ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စံႏႈန္းအတုိင္းေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မျပဳမူမေနထုိင္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ တခါတေလ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေတာင္ စက္ဆုပ္႐ြံရွာၾကပါတယ္။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ျပည့္စုံျမင့္ျမတ္တဲ့ဘုရားက ဘာျမင္ေတြ႔ေတာ့မလဲ?

ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သူ႔ကုိမလုိခ်င္လို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘဝထဲကုိ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေစခ်င္လုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတ္ေနၾကတာေတြေကာ?

သူ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကေန ထြက္မသြားခဲ့တာလဲ? ဘာေၾကာင့္ လွည့္ထြက္မသြားခဲ့တာလဲ?

အျပစ္ရဲ႕အက်ဳိးဆက္ေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒီအတုိင္းခ်န္ရစ္ထားမယ့္အစား သူ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကမၻာထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ေတြရဲ႕ဒဏ္ေႂကြးကုိ ယူတင္ၿပီးသကာလ သူကုိယ္တုိင္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စား ေသျပစ္ကုိခံယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“သုိ႔ေသာ္လည္း က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ႂကြယ္ဝေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူေသာ မဟာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္၌ေသလ်က္ရွိေသာငါတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရ၏။”

သူ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ကုိေဗြမယူဘဲ စကားတစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္လုိ႔ေကာမရဘူးလား? ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဟုတ္မေယာင္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ေတြဟာ အလြယ္တကူေခ်ဖ်က္ပစ္လုိ႔မရေအာင္ကုိ ဆုိး႐ြားလြန္းတယ္လုိ႔ သူေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ေတြရဲ႕ျပင္းထန္မႈနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚထားတဲ့ သူ႔ေမတၱာက သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိခြင့္လႊတ္ၿပီဆုိရင္ အဲဒီခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔အတူတူ တြဲပါလာတဲ႔ နာက်င္မႈကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး သိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္ပုိႀကီးမားရင္ သူ႔ကုိခြင္လႊတ္ဖုိ႔က ပုိလုိ႔ပင္နာက်င္တတ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ထာဝရနက္႐ႈိင္းစြာ ခြင့္လႊတ္ခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အျပည့္အဝကုိ ခြင့္လႊတ္ခံရေစခ်င္တယ္။ သူ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အျပည့္အဝလက္ခံမယ္၊ အဲဒါဆုိ သူနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ အျပစ္နံရံႀကီးမခံေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ သိေစခ်င္ပါတယ္။ “အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာဆုလာဒ္မူကား၊ ငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ အသက္ေပတည္း။”၆္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ သူ ေဝဒနာခံစားၿပီးေသဆုံးရတာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြအားလုံးကုိ ေအာင္ႏုိင္ၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွာ ေသျခင္းမွျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကုိ အျပစ္တရားနဲ႔ ေသျခင္းတရားက မထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါဘူး။ သူ႔အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိလည္း သူ႔လုိပဲေအာင္ႏုိင္ေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိခြင့္လႊတ္ဖုိ႔၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အသက္တာထဲဝင္ေရာက္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ သူကမ္းလွမ္းတဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ လက္ခံတာ/မခံတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ရွင္ေယာဟန္က က်မ္းစာထဲမွာ ဒါကုိ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကုိ ငါတုိ႔သည္ သိ၍ယုံၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌တည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၌တည္၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ထုိသူ၌တည္ေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ ငါတုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအားျဖင့္၊ တရားဆုံးျဖတ္ေတာ္မူေသာေန႔၌ ရဲရင့္ရေသာအခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။” ဆုိၿပီး ေကာင္းေကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အသက္မခ်ဳပ္မွီအခ်ိန္ေလးမွာ သခင္ေယ႐ႈက- “တရားေတာ္မူေသာအဖ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိမသိေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္သိပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိသူတု႔ိ [ေယ႐ႈေနာက္လုိက္ေတာ္မ်ား] သည္ သိၾကပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေမတၱာသည္ သူတုိ႔၌ရွိေစျခင္းငွာ၎၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔၌ရွိေစျခင္းငွာ၎၊ ကုိယ္ေတာ္၏နာမကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္သူတုိ႔အား ျပညႊန္ပါၿပီျဖစ္၍ အစဥ္ျပညႊန္ပါမည္” လုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ သင့္အသက္တာထဲ အခုပဲ လက္ခံေခၚဖိတ္လုိပါသလား? ဒီလုိေခၚဖိတ္လုိ႔ရပါတယ္။

“ေယ႐ႈ၊ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မအသက္တာထဲကုိ ဝင္လာဖုိ႔ေခၚဖိတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္္/ကြၽန္မရဲ႕အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မအတြက္ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိရွိတဲ့အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မအသက္တာကုိ ဦးေဆာင္လမ္းျပပါ။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မအသက္တာထဲကုိ ခုပဲဝင္လာၿပီး ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈကုိေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အာမင္။”

(၁) ရွင္ေယာဟန္၁၂း၁၉
(၂) ရွင္ေယာဟန္ ၁၅း၁၃
(၃) ေရာမ ၅း၇ခ-၈
(၄) ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၂၃
(၅) ဧဖက္ ၂း၄-၅
(၆) ေရာမ ၆း၂၃
(၇) ရွင္ေယာဟန္ ပ-ေစာင္ ၄း၁၆-၁၇
(၈) ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၂၅-၂၆

* ဘာသာျပန္ဆုိသူ၏မွတ္ခ်က္ - ေရႏွစ္ျခင္း (Baptism) ခံယူျခင္းဟူသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံေသာအခါ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ ေယ႐ႈ၏ေသျခင္း၊ ျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိ ပုံေဆာင္ေသာအားျဖင့္ ေရတြင္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အမည္နာမ၌ ခႏၶာကုိယ္ကုိႏွစ္ၿပီးမွ ျပန္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေရႏွစ္ျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္၏သင္းျပည့္အသင္းသားလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ေရႏွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသင္းေတာ္မ်ား၌ ကြဲလြဲေသာအယူဝါဒမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား ကုိယ္စီရွိၾကေလသည္။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္