ဆုိဒ္အေၾကာင္း

EveryMyanmarStudent.com ဟာ ေကာလိပ္၊ ဘဝ၊ နဲ႔ ဘုရားကုိသိတယ္ဆုိတာဘယ္လုိမ်ဳိးလဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႔ လုံၿခံဳတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။

ဒီဆုိဒ္မွာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ လက္ေတြ႔ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေတြ၊ အေမးအေျဖေတြပါရွိၿပီး ဘုရားအေၾကာင္း သင္သိလုိတဲ့ေမးခြန္း အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေမးျမန္းခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ေမးခြန္းအတြက္ သင့္ကုိ အီးေမးလ္အားျဖင့္ ေျဖဆုိတုံ႔ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဆႏၵမြန္ကေတာ့- ဘုရားသခင္က သင့္အား သူႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုကုိ ကမ္းလွမ္းေနၿပီးေတာ့ သင္ ယေန႔ပင္ သူ႔အား ဘယ္လုိစတင္သိကြ်မ္းႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆုိဒ္ကုိ ဂုိဏ္းဂဏေပါင္းစုံခရစ္ယာန္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cru မွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းကုိ ယူအက္စ္နဲ႔ကမၻာတဝွမ္းက ေကာလိပ္ေက်ာင္းဝင္းေတြမွာ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။ Cru ရဲ႕ဓမၼအေတြးအေခၚယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္အစုံကုိ ေတြ႔ျမင္ဖတ္႐ႈလုိပါက အလုိရွိသလုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ပါ။

သင့္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္နဲ႔သူ႔ေမတၱာေတာ္အား သိျမင္ခံစားလာဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လူ႔ႏွလုံးသားနဲ႔ အတြင္းစိတ္ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစႏုိင္တာ ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္ျခင္းမွအပ အျခားအရာမွာမွ မေတြ႔ရွိႏုိင္ပါဘူး။

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္