ေယရႈက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဘာကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသလဲ?

ေမးခြန္း - “ဘာေၾကာင့္ ေယရႈကုိ ယုံၾကည္ရမလဲ? ေယ႐ႈ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မကုိ ဘာကမ္းလွမ္းခဲ့သလဲ?”

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အေျဖ (က) - ေအာက္ပါေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ ေယ႐ႈ ကမၻာေပၚမွာရွိစဥ္တုန္းကေျပာခဲ့တာေတြကုိ သူ႔ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း ျပန္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမွာင္မိုက္္မွလြတ္ေျမာက္ရာလမ္း -- “ငါ့ကုိယုံၾကည္သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ေမွာင္မိုက္္၌မေနေစျခင္းငွာ ငါသည္ အလင္းျဖစ္လ်က္ ဤေလာကသုိ႔ႂကြလာၿပီ။”

ျပည့္ဝျခင္း၊ အတြင္းစိတ္ဆာငတ္မႈ၏နိဂုံး -- “ေယ႐ႈကလည္း ငါ အမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ေမာေရွသည္ ေကာင္းကင္မုန္႔ကုိ သင္တုိ႔အားမေပး။ ခမည္းေတာ္သည္ မွန္ေသာေကာင္းကင္မုန္႔ကုိ သင္တုိ႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာ မုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သခင္၊ ထုိမုန္႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား အစဥ္မျပတ္ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ ေရငတ္မခံရ။”

ဘဝလမ္းညႊန္ -- “တဖန္တုံ ေယ႐ႈက၊ ငါသည ္ဤေလာက၏အလင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကုိရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ အဖုိးအခ -- “လူသားသည္ [ေယ႐ႈသည္] သူတပါးကုိ ေစစားျခင္းငွာမလာ၊ သူတပါးအေစကုိ ခံျခင္းငွာ၎၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေ႐ြးျခင္းငွာ၎၊ ႂကြလာသည္…” “အေၾကာင္းမူကား၊ လူသားသည္ လူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏွံျခင္းကုိ၎၊ အေသသတ္ျခင္းကုိ၎ ခံရမည္။ ခံၿပီးမွ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ ဟူေသာအေၾကာင္းမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔နားမလည္ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။”

ႂကြယ္ဝေသာအသက္တာ -- “ထုိ႔ေၾကာင့္တဖန္ ေယ႐ႈက၊ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ငါသည္ သုိးဝင္ေသာတံခါးဝျဖစ္၏။ ငါ့ေရွ႕၌ ေပၚလာေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ သူခုိးဓားျပျဖစ္ၾက၏။ ထုိသူတုိ႔၏ စကားသံကုိ သုိးတုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊ ငါသည္ တံခါးဝျဖစ္၏။ ငါျဖင့္ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စားရာကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ သူခုိးသည္ ခုိးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔ကုိ အသက္လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ [ႂကြယ္ဝေစျခင္းငွာ] လာသတည္း။ ငါသည္ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းလည္း ျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းသည္ သုိးတုိ႔အဘုိ႔အလုိငွာ မိမိအသက္ကုိစြန္႔တတ္၏။”

အျပစ္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား -- “ထုိအခါ လက္ေျခေသေသာသူတစ္ေယာက္ကုိ လူေလးေယာက္တုိ႔သည္ ထမ္း၍ အထံေတာ္သုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ လူစုေဝးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ရင္းသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္သျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ရွိရာအေပၚမွာ အမုိးကုိေဖာက္ထြင္းၿပီးမွ လူနာႏွင့္တကြ အိပ္ရာခုတင္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ထုိသူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိျမင္လွ်င္၊ လက္ေျခေသေသာသူအား၊ ငါ့သား၊ သင္၏အျပစ္ကုိလြတ္ေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိအရပ္၌ထုိင္ေသာ က်မ္းျပဳဆရာအခ်ဳိ႕တုိ႔က၊ ဤသူသည္ ဘုရားကုိလြန္က်ဴး၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေျပာရသနည္း။ ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္သူသည္ အျပစ္ကုိလႊတ္ႏုိင္သနည္းဟု စိတ္ထဲမွာထင္မွတ္ၾက၏။ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ထုိသုိ႔ထင္မွတ္ျခင္းရွိသည္ကုိ ေယ႐ႈသည္ မိမိဉာဏ္အားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း သိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႔စိတ္ထဲမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ထင္မွတ္ၾကသနည္း။ လက္ေျခေသေသာသူအား အဘယ္စကားကုိ သာ၍ေျပာလြယ္သနည္း။ သင္၏အျပစ္ကုိလြတ္ေစၿပီဟု ေျပာလြယ္သေလာ။ သင္ထေလာ့၊ ကုိယ္အိပ္ယာကုိေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု ေျပာလြယ္သေလာ။ လူသားသည္ [ေယ႐ႈသည္] ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပုိင္သည္ကို သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွာ၊ ထေလာ့။ ကုိယ္အိပ္ယာကုိ ေဆာင္၍ ကုိယ္အိမ္သုိ႔သြားေလာ့ဟု သင့္အားငါဆုိသည္ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္လည္း ခ်က္ခ်င္းထ၍ အိပ္ယာကုိေဆာင္လ်က္ လူအေပါင္းတုိ႔ေရွ႕မွာ ထြက္သြား၏။ ထုိလူအေပါင္းတုိ႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ခါမွ် မျမင္စဖူးဟုေျပာဆုိ၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾက၏။”

ထာဝရအသက္ -- “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အား ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ငါ့ထံသုိ႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူကုိ ငါသည္ အလွ်ဥ္းမပယ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကုိယ္အလုိသုိ႔လုိက္ျခင္းငွာ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္သည္မဟုတ္၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္သုိ႔လုိက္ျခင္းငွာ ဆင္းသက္၏။ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏အလုိေတာ္ကား၊ ငါ့အားေပးေသာသူတုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္ကုိမွ် ငါမေပ်ာက္ေစရဘဲ ေနာက္ဆုံးေသာေန႔၌ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ထေျမာက္ေစျခင္းငွာ၎၊ သားေတာ္ကုိၾကည့္ျမင္၍ ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၎ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ေနာက္ဆုံးေသာေန႔၌ ထုိသူတုိ႔ကုိ ထေျမာက္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

(၁) ရွင္ေယာဟန္ ၁၂း၄၄-၄၆
(၂) ရွင္ေယာဟန္ ၆း၃၂-၃၅
(၃) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၁၂
(၄) ရွင္မႆဲ ၂၀း၂-၂၈
(၅) ရွင္မာကု ၉း၃၁-၃၂
(၆) ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၇-၁၁
(၇) ရွင္မာကု ၂း၃-၁၂
(၈) ရွင္ေယာဟန္ ၆း၃၇-၄၀

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္