မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈ၏အလြန္

ေယ႐ႈဟာဘုရားသခင္လား? ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသလား? ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕အသက္တာထဲကုိေလ့လာၿပီး သူ႔ကုိယုံၾကည္တာ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ သက္ေသျပခ်က္ကုိ ႐ႈျမင္ပါ။

By Paul E. Little

က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘုရားကုိယ္တုိင္ကပဲ အရင္ဖြင့္မျပဘူးဆုိရင္ ဘုရားတည္ရွိသလား၊ ၿပီးေတာ့ သူဘာနဲ႔တူသလဲဆုိတာကုိ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ေျပာျပဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဘုရားရဲ႕ဖြင္ျပတဲ့သဲလြန္စမ်ား ရွိသလားဆုိတာၾကည့္ဖုိ႔ သမုိင္းကုိၿခံဳငုံၿပီးၾကည့္ရပါမယ္။ ရွင္းလင္းတဲ့သဲလြန္စတစ္ခု ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔က ပါလက္စတုိင္းရဲ႕ႏႈံျခာတဲ့႐ြာေလးတစ္႐ြာ ျမင္းေဇာင္းတစ္ခုမွာ သူငယ္ေတာ္ တစ္ပါး ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ခ်ိန္မွာေတာ့ တကမာၻလုံးက ေယ႐ႈရဲ႕ေမြးဖြားျခင္းကုိ ခုံလုံတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ က်င္းပ ေနၾကဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာဘုရားလား? ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသလား?

“ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ (ေယ႐ႈ၏) ၾသဝါဒေပးေတာ္မူျခင္းကုိ အလြန္အံ့ၾသၾက၏။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “က်မ္းျပဳ ဆရာမ်ားနည္းတူမဟုတ္၊ အစုိးရေသာသူနည္းတူ ဆုံးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏” လုိ႔ ဆုိထားတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း မၾကာခင္မွာေတာ့ သူမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ ေဟာေျပာလာ တယ္။ သူဟာ ေလးစားေလာက္ဖြယ္ တရားဓမၼဆရာ (သုိ႔) တမန္ေတာ္တစ္ဦးထက္မက မ်ားစြာႀကီးျမတ္ေၾကာင္း စတင္ ခုိင္းႏႈိင္းလာပါေတာ့တယ္။ သူကုိယ္ေတာ္တုိင္ဟာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ဆုိလာပါတယ္။ သူဘယ္သူလဲဆုိတာကုိ သူ႔သြန္သင္မႈေတြရဲ႕ ဗဟုိအခ်က္အျဖစ္ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားကုိေမးခဲ့တဲ့ အေရးအႀကီးဆုံးေမးခြန္းကေတာ့ “ငါ့ကုိ အဘယ္သူျဖစ္သည္ ဆုိၾကသနည္း?” ဆုိတာပါပဲ။ ေပတ႐ုက “ကုိယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္” လုိ႔ ျပန္ေျဖတဲ့အခါမွာ ေယ႐ႈဟာ တုန္လႈပ္ျခင္းလည္းမရွိ၊ ေပတ႐ုကုိလည္း ျပစ္တင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီအစား သူ႔ကုိခ်ီးမြမ္းပါတယ္!

ေယ႐ႈဟာ မၾကာခဏ “ငါ၏ခမည္းေတာ္” လို႔ ညႊန္းဆုိေလ့ရွိၿပီး ၾကားနာသူမ်ားက သူ႔စကားရဲ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ အျပည့္အဝ နားလည္ၾကတယ္။ “ဥပုသ္ေန႔ကုိ ဖ်က္သည္သာမက၊ ဘုရားသခင္ကုိ မိမိအဘဟုေခၚ၍ မိမိကုိဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ႏႈိင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ယုဒလူတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိသတ္ျခင္းငွာ သာ၍ရွာႀကံၾက၏” လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔သိရပါတယ္။

တျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာေတာ့ သူက “ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း [တစ္ဦးတည္း] ျဖစ္သည္” လုိ႔ မိန္႔ဆုိ ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာပဲ ယုဒမ်ားကသူ႔ကုိ ေက်ာက္ခဲ့နဲ႔ေပါက္သတ္ဖုိ႔ ဟန္ျပင္ၾကေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့သူက ခမည္းေတာ္ရဲ႕ အခြင့္နဲ႔ ျပဳလုပ္ျပသခဲ့တဲ့ အမႈေတြထဲက အဘယ္အမႈအရာေၾကာင့္ သတ္လုိၾကသလဲလုိ႔ ေမးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က “[ထုိ] ေကာင္းေသာအမႈ[မ်ား]ေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရား သခင္ကုိ လြန္က်ဴးေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္” လုိ႔ တုံ႔ျပန္ၾကတယ္။

ေယ႐ႈဟာဘုရားသခင္လား? သူ႔အသက္တာကုိၾကည့္ပါ။

သူ႔ရဲ႕အကုအသကုိခံယူလုိတဲ့အတြက္ ေခါင္မုိးကုိေဖာက္ၿပီး သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါတစ္ေယာက္ကုိ ခ်ေပးၾကတဲ့အခါ ေယ႐ႈက “ခ်စ္သား၊ သင္၏အျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မူၿပီ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းဆန႔္က်င္ၿပီး “အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသူသည္ ဤသုိ႔ေျပာဆုိသနည္း? ဘုရားသခင္ကုိ လြန္က်ဴးေျပာဆုိၿပီ! ဘုရားမွတပါး အဘယ္သူ အျပစ္ကုိလႊတ္ႏုိင္သေလာ?” လုိ႔ ေျပာဆုိၾကတယ္။

ေယ႐ႈဟာ ခုံ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက သူ႔ကုိ တည့္တုိးပဲ “သင္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ၊ မဂၤလာရွိေသာ၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ မွန္သေလာ?” လုိ႔ ေမးခဲ့တယ္။

ေယ႐ႈက “မွန္၏” လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ “ေနာင္ကာလ၌ လူသားသည္ တန္ခုိးေတာ္၏လက္ယာဘက္၌ထုိင္လ်က္၊ မုိးတိမ္ကုိ စီး၍ ႂကြလာသည္ကုိ သင္တုိ႔ျမင္ရၾကလတၱံ႔” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက မိမိအဝတ္ကုိဆုတ္ၿဖဲၿပီး “အဘယ္သက္ေသကုိ လုိေသးသနည္း? ဘုရားကုိလြန္က်ဴး၍ ေျပာေသာစကားကုိ သင္တုိ႔ၾကားရၿပီ” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈရဲ႕ဘုရားနဲ႔ဆက္ႏႊယ္မႈဟာ အလြန္နီးကပ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာကုိ ဘုရားရဲ႕စိတ္ေနသေဘာနဲ႔ ထပ္တူျပဳ ေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ကုိသိရွိတာဟာ ဘုရားကုိသိရွိတာပါပဲ။ သူ႔ကုိျမင္ေတြ႔တာဟာ ဘုရားကုိျမင္ေတြ႔တာ ပါပဲ။ သူ႔ကုိယုံၾကည္တာဟာ ဘုရားကုိယုံၾကည္တာပါပဲ။သူ႔ကုိလက္ခံရရွိတာဟာ ဘုရားကုိလက္ခံရရွိတာပါပဲ။သူ႔ကုိ လြန္ဆန္မုန္းတီးတာဟာ ဘုရားကုိလြန္ဆန္မုန္းတီးတာပါပဲ။၁ဝ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိဂုဏ္ျပဳတာဟာ ဘုရားကုိဂုဏ္ျပဳတာပါပဲ။၁၁

ေယ႐ႈဟာဘုရားလား? - ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ေမးစရာကေတာ့- သူဟာအမွန္တရားကုိေျပာေနသလား?

“ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အခုိင္အမာေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် (၄) ခုသာရွိပါတယ္။ သူဟာ လူလိမ္တစ္ေယာက္၊ စိတ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္၊ ဒ႑ာရီသက္သက္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အမွန္တရား (သမၼာတရား) ျဖစ္မယ္။”

ေယ႐ႈဟာ သူ႔ကုိယ္သူဘုရားပါလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ လိမ္ညာတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ သူဘုရားမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိပါ လ်က္နဲ႔ သူ႔သြန္သင္မႈေတြမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစဖုိ႔အတြက္ ပရိသတ္ကုိ တမင္တကာ လွည့္စားခဲ့တာျဖစ္ရင္ျဖစ္ပါမယ္။ လူအနည္းငယ္က အဲဒီ႐ႈေထာင့္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။ ေယ႐ႈဘုရားျဖစ္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္တဲ့သူေတြပင္ သူဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ နီတိသြန္သင္ေရးဆရာဆိုတာ အတည္ျပဳၾကတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ သူတုိ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ႏွစ္ခုဟာ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ ဆုိတာ သတိမျပဳမိၾကပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕အဓိကအက်ဆုံးသြန္သင္ခ်က္ -- သူ႔ရဲ႕ဘုရားျဖစ္ျခင္း -- ကုိ ေထာက္႐ႈၿပီးမွ ေယ႐ႈဟာ ပိရိတဲ့လူလိမ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ သူဟာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ႀကီးျမတ္တဲ့ကုိယ္က်င့္တရားသြန္သင္ေရး ဆရာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်က ေယ႐ႈဟာ႐ုိးသားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူကုိယ္တုိင္လွည့္စားခံရတာျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုရားလုိ႔ ထင္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ စိတ္မက်န္းမာတဲ့လူပါ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အသက္တာကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္မက်န္းမာတဲ့လူတစ္ေယာက္မွာ ေတြရွိရတဲ့ ေဖာက္ျပန္ျခင္းနဲ႔ မူမမွန္ျခင္းလကၡဏာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါ့ထက္ ဖိစီးမႈေတြ ၾကားမွာပင္ အခုိင္မာဆုံးတည္ၿငိမ္မႈရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တတိယေျမာက္႐ႈေထာင့္တစ္ခုကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ့သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားက သူ႔ကုိဂုဏ္ေျမွာက္ေျပာဆုိၾကတာ ၾကားတဲ့အခါမွာ သူထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားတာျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သူျငင္းဆုိလုိက္ရင္လည္း ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရ ေတာ့မယ္မုိ႔ မျငင္းဆုိဘဲ သူတုိ႔ထင္မွတ္တဲ့အတုိင္း ဟန္ေဆာင္ေနခဲ့တယ္။ ဒီသီအုိရီကုိေတာ့ ယေန႔ေခတ္ေရွးေဟာင္း သုေတသနျပဳခ်က္က သိသာထင္ရွားစြာ ေခ်ပလာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အတၳဳပတၱိက်မ္း (၄) ဆူဟာ ေယ႐ႈကုိ ကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႔၊ ၾကားနာၿပီး ေနာက္လုိက္ခဲ့ၾကတဲ့လူေတြ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပဲ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီခရစ္ဝင္က်မ္းမွတ္တမ္းေတြမွာ ေယ႐ႈကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကတဲ့လူေတြကပဲ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ပါရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရွင္မႆဲ၊ ရွင္မာကု၊ ရွင္လုကာနဲ႔ ရွင္ေယာဟန္တုိ႔ေရးသား ျပဳစုတဲ့ ဒီခရစ္ဝင္က်မ္းေလးက်မ္းက ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးသလဲဆုိရင္ ဒီေလးက်မ္းကုိ အေစာပုိင္းမွာ (မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရွိေနစဥ္) ေရးသားခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ရာစုႏွစ္ေတြလြန္ၿပီးမွေပၚလာတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ဆန္ လြဲမွားတဲ့သြန္သင္မႈေတြပါတဲ့ အျခားခရစ္ဝင္က်မ္းေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။

ေယ႐ႈဟာလူလိမ္တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ေရာဂါသည္၊ ဒါမွမဟုတ္ သမုိင္းအေထာက္အထားမမွန္ကန္ဘဲ လုပ္ႀကံ တီထြင္ထားတဲ့လူ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့တစ္ခုတည္းေသာရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့- ေယ႐ႈဟာ သူဘုရားပါလုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ အသိစိတ္ရွိရွိ အမွန္အတုိင္းေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဆုိတာပါပဲ။

ေယ႐ႈဟာဘုရားလား? သက္ေသကဘာလဲ?

႐ႈေထာင့္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ၾကည့္ရင္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ဘာပါလုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္တာ သိပ္အေရးမပါပါဘူး။ စကားလုံးေတြက တန္ဖုိးမရွိ ပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ ေႂကြးေၾကာ္လုိ႔ရတာပဲ။ ဘုရားပါလုိ႔ေႂကြးေၾကာ္တဲ့ တျခားလူေတြလည္းရွိပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဘုရားပါလုိ႔ေျပာႏုိင္တယ္၊ သင္လည္းေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးေျဖရမယ့္ေမးခြန္းက “က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ႀကံဳးဝါးမႈကုိ သက္ေသအခုိင္အလုံျပဖုိ႔ ဘာအေထာက္အထားေတြရွိသလဲ?” ဆုိတာပါပဲ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ သင္က်ေနာ့္အဆုိမွား ယြင္းေၾကာင္းေထာက္ျပဖုိ႔ ငါးမိနစ္ေတာင္ မၾကာပါဘူး။ သင့္အဆုိကုိ ျငင္းဆုိဖုိ႔လည္း ဒီ့ထက္မၾကာပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကုိျငင္းဆုိဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ သူ႔ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ကုိေက်ာေထာက္ေနာက္ခံဖုိ႔ သူ႔မွာအေထာက္အထားေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သူက “ငါ့ကုိမယုံေသာ္လည္း ထုိအမႈ [ငါျပဳေသာအမႈ] တုိ႔ကုိယုံၾကေလာ့။ .. ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္မူသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း ယုံ၍သိမွတ္ၾက လိမ့္မည္”၁၂ လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈ၏အသက္တာ - သူ၏ထူးျခားေသာကုိယ္က်င့္စ႐ုိက္

ေယ႐ႈဟာဘုရားသခင္လား? ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသလား? - သူ႔ေႂကြးေၾကာ္မႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္က်င့္ လကၡဏာဟာ တစ္ထပ္တည္းက်ပါတယ္။ သူ႔အသက္ရွင္မႈစ႐ုိက္ အဲဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့အတြက္ ရန္သူမ်ားကုိ “ငါ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔တြင္ အဘယ္သူေဖာ္ျပ(ႏုိင္)သနည္း?”၁၃ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ စိန္ေခၚႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္က်င့္တရားမွာ အတိမ္းအေစာင္းေလးရွိရင္ ေထာက္ျပခ်င္ေနၾကတဲ့ သူတုိ႔ကုိအခြင့္ေပးေပမယ့္ အားလုံးတိတ္ ဆိတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ စာတန္မာရ္နတ္ရဲ႕ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခံရတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ဖတ္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဖက္မွာ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္စရာ ဘာတစ္ခုမွ က်ေနာ္တုိ႔မၾကားသိရပါဘူး။ သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖုိ႔ သြန္သင္ေပမယ့္ သူကုိယ္တုိင္အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ဘယ္ေသာအခါမွ် မလုပ္ခဲ့ဖူးပါဘူး။

ေခတ္အဆက္ဆက္က က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ရင္ လုံးဝကြဲဲျပားေနတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေထာက္႐ႈရင္ ေယ႐ႈရဲ႕အေပၚမွာ သီလခ်ဳိ႕ယြင္းမႈလုံးဝမရွိတာဟာ အင္မတန္အံ့ၾသစရာေကာင္းေနပါတယ္။ လူေတြဟာ ဘုရားနဲ႔နီးကပ္ေလေလ၊ သူတုိ႔ရဲ႕က်႐ႈံးမႈ၊ သီလေမွာက္မွားမႈနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ပုိမုိေတြ႔ျမင္ရေလျဖစ္ ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေတာက္ပတဲ့အလင္းေရာင္ကုိကပ္ေလေလ၊ သူေရခ်ဳိးသန္႔စင္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ သိျမင္ ေလေလပါ။ သာမန္လူသားေတြအတြက္ ကုိယ့္က်င့္တရားနယ္ပယ္မွာလည္း ထုိ႔အတူပါပဲ။

အျပစ္ရဲ႕ကမာၻတလႊားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိလက္ခံဖုိ႔ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက သြန္သင္မႈခံယူခဲ့ၾကတဲ့ ရွင္ေယာဟန္၊ ရွင္ေပါလုနဲ႔ ရွင္ေပတ႐ုတုိ႔အားလုံးက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အျပစ္ကင္းမႈကုိ တညီတညႊတ္တည္းေျပာေနၾကတာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ “ထုိသခင္သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိမျပဳ၊ ႏႈတ္ေတာ္၌လည္း မုသာကုိရွာမေတြ႔”၁၄ လုိ႔ ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

ေယ႐ႈအားေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ ပိလတ္မင္းပင္လွ်င္ “(သူသည္) အဘယ္အျပစ္ကုိျပဳဘိသနည္း?” လုိ႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ လူထုကုိနားေထာင္ၿပီးေနာက္ ပိလတ္မင္းက “ဤေျဖာင့္မတ္သူ၏အေသြးႏွင့္ ငါသည္ကင္းရွင္း၏။ ဤအမႈကုိ သင္တုိ႔ၾကည့္ ၾကေလာ့” လုိ႔ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုႀကီးက (မိမိကုိယ္ကုိဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘုရားကုိလြန္က်ဴးရာေရာက္ တဲ့အတြက္) ေယ႐ႈကုိကြပ္မ်က္ဖုိ႔ မရပ္မနားေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိကားစင္တင္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေရာမတပ္ မွဴးႀကီးကပင္ “စင္စစ္ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္ေပ၏”၁၅ လုိ႔ ဝန္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ေယ႐ႈ၏အသက္တာ - မက်န္းသူမ်ားကုိေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့တယ္။

ေယ႐ႈဟာ မက်န္းမာျခင္းနဲ႔ေရာဂါေတြအေပၚ တန္ခုိးၾသဇာရွိေၾကာင္း အစဥ္ျပသခဲ့တယ္။ က်ဳိးပဲ့သူမ်ားကုိ လမ္းေလွ်ာက္ေစ ခဲ့တယ္၊ ဆြံ႔အသူမ်ားကုိ စကားေျပာေစခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ မ်က္စိကန္းသူမ်ားကုိ ျမင္ေစခဲ့ပါတယ္။ သူက်န္းမာေစခဲ့တဲ့ ေရာဂါတခ်ဳိ႕ဟာဆုိရင္ စိတ္ကုထုံးနဲ႔ကုသလုိ႔မရတဲ့ ေမြးရာပါေရာဂါေတြျဖစ္ပါတယ္။

သာဓကအေနနဲ႔ ေမြးကတည္းကမ်က္စိကန္းခဲ့တဲ့လူပါ။ ဘုရားေက်ာင္းအျပင္ဘက္မွာ ေတာင္းရမ္းေနက်လူတစ္ေယာက္ ဆုိတာ အားလုံးသိၾကတယ္။ ေယ႐ႈကသူ႔ကုိ ကုသေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့တယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက အဲဒီသူေတာင္းစားေရာဂါ ေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ အျဖစ္အပ်က္ကုိျပန္ေမးၾကေတာ့ “အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုကုိ(သာ) အကြၽႏု္ပ္သိသည္” လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ ထုိဘာသာေရးအာဏာပုိင္မ်ားက ဒီေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစ သူကုိ ဘုရားသားေတာ္အျဖစ္ လက္မခံၾကတာကုိ သူအံ့ၾသမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူက “အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သူကုိ မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွာ တတ္ႏုိင္သည္ကုိ ကမာၻဦးမွစ၍ မၾကားစဖူး”၁၆ လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ အဲဒီအေထာက္အထားဟာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။

ေယ႐ႈရဲ႕အသက္တာ - သဘာဝတရားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း

ေယ႐ႈဟာ သဘာဝတရားအေပၚ သဘာဝလြန္တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့တယ္။ ႏႈတ္ထြက္စကားနဲ႔တင္ ဂါလိလဲပင္လယ္ရဲ႕ ေလျပင္းလႈိင္းလုံးေတြနဲ႔အရွိန္ျပင္းထန္တဲ့မုန္တုိင္းကုိ ၿငိမ္သက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေလွေပၚပါတဲ့လူေတြက အံ့ၾသတုန္လႈပ္ၿပီး “ဤသူကား အဘယ္သုိ႔ေသာသူနည္း? ေလႏွင့္ပင္လယ္သည္ သူ၏စကားကို နားေထာင္ပါသည္ တကား!”၁၇ လုိ႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိၾကတယ္တဲ့။ သူဟာ မဂၤလာပြဲတစ္ခုမွာ ေရကေနစပ်စ္ရည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္။ ေပါင္မုန္႔လုံးငါးလုံးနဲ႔ ငါးႏွစ္ေကာင္တည္းကေန ၅ဝဝဝ ေက်ာ္တဲ့လူအုပ္ႀကီးကုိ ဝေအာင္ေကြၽးေမြးခဲ့တယ္။ သူမရဲ႕တစ္ဦး တည္းေသာသားကုိ ေသရာကျပန္ရွင္ေစၿပီးေတာ့ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနတဲ့မုဆုိးမကုိ ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့တယ္။

ေယ႐ႈရဲ႕မိတ္ေဆြတစ္ဦး လာဇ႐ုဟာေသလြန္ၿပီး ေလးရက္တိတိ ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈက “လာဇ႐ု၊ ထြက္၍လာေလာ့!” လုိ႔ ဟစ္ေခၚတဲ့အခါမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေသရာကေနျပန္ရွင္လာခဲ့တာ လူမ်ားစြာတုိ႔ရဲ႕ကုိယ္္ေတြ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးျခားဆုံးအခ်က္က သူ႔ကုိမလုိမုန္းထားသူေတြကုိယ္တုိင္ ဒီအံ့ၾသဖြယ္လကၡဏာကုိ မျငင္းဆုိခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒီအစား သူ႔ကုိသတ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ “သူ႔ကုိ ဤသုိ႔ေစလႊတ္ထားလွ်င္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ၾက လိမ့္မည္”၁၈ လုိ႔ကုိ ေျပာခဲ့ၾကတာပါ။

ေယ႐ႈဟာ သူေျပာခဲ့သလုိ ဘုရားစင္စစ္လား?

ေယ႐ႈဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အျမင့္ဆုံးသက္ေသဟာ သူကုိယ္တုိင္ ေသရာကရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းပါပဲ။ သူဘယ္လုိပုံစံ မ်ဳိးနဲ႔ အသတ္ခံရမယ္ ၿပီးေတာ့သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေသျခင္းကရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္ဆုိတာ သူ႔ဘဝတေလွ်ာက္လုံးမွာ ငါးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရွင္းလင္းစြာ ႀကိဳတင္ေျပာခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာဟာ အႀကီးဆုံးစမ္းသပ္မႈတစ္ခုဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါဟာ အတည္ျပဳစစ္ေဆးဖုိ႔လြယ္ကူတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္မႈတစ္ခုပါ။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာမယ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ျဖစ္မလာဘူး။ သူေျပာသလုိ ဘုရားမွန္တယ္ဆုိတာကုိ အတည္ျပဳေကာင္းျပဳမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းပယ္ဖုိ႔ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ေယ႐ႈေသျခင္းကထေျမာက္မယ္ မထေျမာက္ဘူးဆုိ တာက အတည္ျပဳရင္ျပဳမယ္၊ မျပဳရင္ သူေအာက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားတဲ့အရာေတြကုိ ဟာသျပက္လုံးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေစရင္ ျဖစ္ေစမယ္-

“ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။”၁၉ “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မႈိက္၌မသြားမလာ။ အသက္၏အလင္းကုိရလိမ့္မည္”၂ဝ သူ႔ကုိယုံၾကည္ေသာသူအား “ထာဝရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏..”၂၁ လုိ႔ မိန္႔ႁမြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက “လူသားသည္ လူတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏွံျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ အေသသတ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း ခံရမည္။ ခံၿပီးမွ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္”၂၂ ဆုိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ႀကိဳတင္ေဟာၾကားခ်က္ကုိ သက္ေသထူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကဘာကုိဆုိလုိတာလဲ?

“စကားလုံးေတြက တန္ဖုိးမရွိပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ ေႂကြးေၾကာ္လုိ႔ရတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈမွာေတာ့ … သူ႔ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ကုိေက်ာေထာက္ေနာက္ခံဖုိ႔ သူ႔မွာအေထာက္အထားေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။”

ခရစ္ေတာ္ဟာထေျမာက္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားရွိတယ္၊ ဘုရားဟာဘယ္လုိျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိက်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဘယ္လုိေတြ႔ႀကံဳခံစားႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ အေသအခ်ာ သိရွိႏုိင္ပါၿပီ။ စၾကာဝဠာႀကီးမွာလည္း အဓိပၸာယ္နဲ႔ရည္႐ြယ္ ခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ သိလာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဘဝမွာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏုိင္ပါၿပီ။

တစ္ဖက္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ေသရာကမထေျမာက္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်မွန္ကန္တဲ့ ခုိင္လုံ ျခင္းနဲ႔စစ္မွန္ျခင္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျခေသၤ့ေတြအစားခံဖုိ႔ သီခ်င္းဆုိရင္း ျခေသၤ့တြင္းထဲဆင္းခဲ့ၾကတဲ့ အာဇာနည္ေတြ၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ထေျမာက္ျခင္းသတင္းကုိ သယ္ေဆာင္ရင္း အသက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ယေန႔ေခတ္သာသနာျပဳဆရာမ်ားဟာလည္း အလွည့္အစားခံ သနားစရာ လူ႔အႏၶမ်ားသက္သက္ပဲ ျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက “ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါတုိ႔ေဟာေျပာျခင္း၌ အက်ဳိးမရွိ။ သင္တုိ႔ယုံၾကည္ ျခင္း၌လည္း အက်ဳိးမရွိ။”၂၃ လုိ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုဟာ သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ေရးသားေဟာေျပာခ်က္တစ္ခုလုံးကုိ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခႏၶာထေျမာက္ျခင္းအေပၚမွာပဲ အေျချပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈက သူဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ သက္ေသျပခဲ့ပါသလား?

ေယ႐ႈရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေထာက္အထားကုိ ၾကည့္ရေအာင္။

သူျပဳခဲ့တဲ့အံ့ၾသဖြယ္ျပာဋိဟာမ်ားကုိ ေထာက္႐ႈရင္ ေယ႐ႈဟာ ကားတုိင္ေပၚမွာအေသသတ္ျခင္းကုိ အလြယ္တကူ ေရွာင္ရွား ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ သူအဖမ္းမခံရခင္မွာ “ငါ့အသက္ကုိ အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကုိယ္အသက္ကုိ စြန္႔ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဖန္ ကုိယ္အသက္ကုိ ယူျပန္ရေသာအခြင့္သည္ ငါ၌ရွိ၏။”၂၄ လုိ႔ ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဖမ္းခံရစဥ္မွာလည္း သူ႔မိတ္ေဆြ ရွင္ေပတ႐ုက သူ႔ကုိကာကြယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈကေပတ႐ုကုိ “သင့္ဓားကုိ သူ႔ေနရာ၌ျပန္ထားေလာ့။ … ယခုပင္ ငါ့အဖကုိ ငါေတာင္းႏုိင္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္းလွ်င္ ေကာင္းကင္ တမန္ႏွစ္တပ္မက ငါ့ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မည္ကုိလည္းေကာင္း၊ သင္သည္မထင္သေလာ?”၂၅ လုိ႔ ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ ပါတယ္။ သူဟာ ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမႀကီးေပၚမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေသျခင္း အတြက္ လုိလုိလားလား ခံယူခဲ့တာသာျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈအေသခံေတာ္ျခင္းႏွင့္ ျမွဳပ္ႏွံျခင္း

ေယ႐ႈအေသခံျခင္းဟာ ေရာမအစုိးရက ရာစုႏွစ္မ်ားစြာက်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ျမင္ေနက် ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းနဲ႔အေသသတ္ျခင္းပုံစံ ျဖစ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသသတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈအေပၚစြပ္စြဲခ်က္ကေတာ့ (ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘုရားပါလုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး) ဘုရားကုိလြန္က်ဴးေျပာဆုိတဲ့အမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈကေတာ့ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြ အတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ အဖ်ားမွာအမႊာလုိက္ျဖာထြက္ေနတဲ့ သံ (သုိ႔) အ႐ုိးေတြတပ္ထားတဲ့ ခုိင္မာစြာက်စ္ထားတဲ့ၾကာပြတ္ေတြနဲ႔ အ႐ုိက္ ခံခဲ့ရတယ္။ သေရာ္တဲ့အေနနဲ႔ ဆူးရွည္ေတြရစ္ဝုိင္းထားတဲ့သရဖူကုိ ဦးေခါင္းခြံထဲႏွက္သြင္းထားတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေယ႐ုရွ လင္ၿမိဳ႕ျပင္က ကြပ္မ်က္ရာေတာင္ေပၚအထိ လမ္းေလွ်ာက္ေစခဲ့ၾကတယ္။ သူ႔လက္ေကာက္ဝတ္နဲ႔ ေျခေထာက္အစုံကုိ သံေခ်ာင္းအႀကီးမ်ားနဲ႔ ႐ုိက္ႏွံထားတဲ့ သစ္သားကားတုိင္ေပၚမွာ တင္မတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ အဲဒီမွာပဲ တင္ထားခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ သူေသရဲ႕လားဆုိတာ အတည္ျပဳဖုိ႔လည္း သူ႔နံေဘးထဲကုိ လွံခြၽန္ထုိးစုိက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေယ႐ႈရဲ႕အေလာင္းေတာ္ကုိ ကားတုိင္ေပၚကျပန္ခ်ယူၿပီး စုိစြတ္ေစးကပ္တဲ့နံ႔သာမ်ားနဲ႔ လိမ္းက်ံစီမံထားတဲ့ မမ္မီ႐ုပ္ကလာပ္ ေတြလုိ ပိတ္သားနဲ႔ လႊားပတ္ထားၾကတယ္။ သူ႔႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေက်ာက္သားအတိၿပီးတဲ့ ဂူဗိမာန္ထဲမွာ ေလ်ာင္းသိပ္ထား ၾကတယ္။ အဲဒီဂူသခၤ်ဳိင္းဝကုိ လုံၿခံဳေစဖုိ႔ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ေက်ာက္တုံးႀကီးကုိ လွိမ့္ခ်ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈက သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွာ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာကုိ လူတုိင္းသိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂူသခၤ်ဳိင္းမွာ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားတဲ့ေရာမစစ္သား အေစာင့္အၾကပ္ေတြကုိ တပ္ခ်ထားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂူသခၤ်ဳိင္းအျပင္ဘက္မွာ အစုိးရပုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေရာမအစုိးရတံဆိပ္ကုိလည္း ခတ္ႏွိပ္ထားၾကပါတယ္။

သုံးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ဂူသခၤ်ဳိင္းဟာဗလာနတၳိျဖစ္သြားတယ္!

ေယ႐ႈဟာဘုရားလား? ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသလား? - ဂူသခၤ်ဳိင္းကုိ အဲဒီလုိကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ထားၾက ေပမယ့္ သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ သခၤ်ဳိင္းဂူကုိယခင္ပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ ေက်ာက္တုံးႀကီးဟာ ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိ ေလွ်ာထြက္လစ္ ဟေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေလာင္းေတာ္ဟာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ျမွဳပ္ႏွံတုန္းကပတ္ရစ္ထားတဲ့ ပိတ္ထည္ဟာ ကုိယ္ခႏၶာမရွိ ေတာ့ဘဲ ဂူထဲမွာ ေျဖေလ်ာ့ေနတာကုိသာ ေတြ႔ရေတာ့တယ္။

သတိျပဳဖုိ႔အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်သူမ်ားေကာ ေယ႐ႈေနာက္လုိက္မ်ားကပါ ဂူသခၤ်ဳိင္းဟာဗလာနတၳိျဖစ္ေနၿပီး အေလာင္းေတာ္မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ အတည္ျပဳလက္ခံၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ။

သတင္းျဖန္႔ထားတဲ့ အဦးဆုံးေျဖရွင္းခ်က္ကေတာ့ တပည့္ေတာ္မ်ားက အေစာင့္မ်ားအိပ္ေနတုန္း အေလာင္းေတာ္ကုိ ခုိးထုတ္သြားၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီအခ်က္က ယုတၱိမတန္ပါဘူး။ အေစာင့္ေတြဟာ ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေရာမစစ္သားေတြခ်ည္းျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခ်ိန္မွာအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ထိ အျပစ္ႀကီးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပည့္ေတာ္မ်ားဟာလည္း ေယ႐ႈဟာေသျခင္းမွျပန္ထေျမာက္ၿပီး အသက္ရွင္ေနတယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ၾကတဲ့ အတြက္ (တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ သီးသန္႔စီ) ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံၾကရပါတယ္။ လူေတြဟာ တကယ္လုိ႔မွားေနရင္ေတာင္ သူတုိ႔မွန္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အရာအတြက္ အေသခံရဲၾကတာမွန္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လိမ္ညာမႈပါလုိ႔ သူတုိ႔သိတဲ့အရာ တစ္ခုအတြက္ေတာ့ အေသခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ လူတစ္ဦးဟာ အမွန္တရားကိုဖြင့္ေျပာတယ္ဆုိရင္ ဒီအတြက္ သူ႔အသက္ကုိပင္ စေတးရဲတာျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာပုိင္ေတြက အေလာင္းကုိေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားၾကတာေကာ ျဖစ္ႏုိင္မလား? တကယ္ေတာ့ လူေတြသူ႔ကုိယုံၾကည္လာ ၾကမွာစုိးလုိ႔ပဲ သတ္ခဲ့ၾကတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒါလည္းပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေလာင္းရွိေနရင္ ေယ႐ုရွလင္လမ္းမေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထုတ္ျပႏုိင္ၾကမွာေလ။ ဒါဆုိ တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစပ်ဳိးလာတဲ့အခ်ိန္ မွာပဲ ေအာင္ျမင္စြာ ဖိႏွိပ္ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမလုပ္ဘူးဆုိတာက သူတုိ႔ဆီမွာ ေယ႐ႈရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မရွိဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ သက္ေသထူေနပါတယ္။

ေနာက္သီအုိရီတစ္ခုကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈက သူတုိ႔စိတ္အစဥ္ကုိလႊမ္းမုိးၿပီး ေထြျပားေစၿပီး အာ႐ုံဦးရဲ႕ေဝဝါးမႈေၾကာင့္ လမ္းမွားၿပီး တျခားဂူသခၤ်ဳိင္းတစ္ခုကုိ ေရာက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ပရိေဒဝဖိစီးမႈေၾကာင့္ သခၤ်ဳိင္းထဲ မွာဘာမွမေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္သြားၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကတာလုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သခၤ်ဳိင္းမွားၿပီးသြားခဲ့ရင္ေတာင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားနဲ႔ အျခားမလုိမုန္းထားသူေတြက သခၤ်ဳိင္းအမွန္ကုိ သြားၿပီး အေလာင္းကုိမျပသခဲ့ၾကသလဲ?

တျခားျဖစ္ႏုိင္ေခ်တစ္ခုက တခ်ဳိ႕လူေတြေခၚတဲ့ “ေမ့ေမ်ာသြားျခင္းသီအုိရီ” ပါ။ ဒီအျမင္အရ ခရစ္ေတာ္ဟာ အမွန္တကယ္ ေသဆုံးမသြားခဲ့ဘူး။ ေသသြားၿပီလုိ႔ မွားယြင္းစြာ သတင္းေပးပုိ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ နာက်င္မႈနဲ႔ ေသြးထြက္လြန္ကဲမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေမ့ေမ်ာသြားၿပီး ဂူသခၤ်ဳိင္းရဲ႕အေအးဓာတ္ေၾကာင့္ သတိျပန္လည္လာတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ (ဒီအယူအဆက စစ္သားေတြဟာ စစ္ေဆးခ်က္အရ သူအမွန္တကယ္ေသရဲ႕လားဆုိတာအတည္ျပဳဖုိ႔ သူ႔နံၾကားထဲကုိ လွံထုိးစုိက္ခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ သတိမျပဳမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။)

“လူေတြဟာ တကယ္လုိ႔မွားေနရင္ေတာင္ သူတုိ႔မွန္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အရာအတြက္ အေသခံရဲၾကတာမွန္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လိမ္ညာမႈပါလုိ႔ သူတုိ႔သိတဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ေတာ့ အေသခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။”

ခရစ္ေတာ္ဟာ အရွင္ျမွဳပ္ႏွံခံရၿပီး ေမ့ေမ်ာသြားခဲ့တယ္လုိ႔ပဲ ယူဆၾကည့္ရေအာင္။ ဒါဆုိ အစားအစာ (သုိ႔) ေရ (သုိ႔) ဂ႐ုစုိက္မႈ ဘာတစ္ခုမွမရွိဘဲ စုိထုိင္းတဲ့ဂူသခၤ်ဳိင္းထဲမွာ သုံးရက္ေတာင္ အသက္ရွင္ေနခဲ့မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ႏုိင္ပါသလား? သခၤ်ဳိင္းအဝတ္ အစားေတြကုိ ခြာခြၽတ္၊ သခၤ်ဳိင္းဝကေက်ာက္တုံးႀကီးကုိလွိမ့္ထုတ္၊ ေရာမအေစာင့္ေတြကုိေက်ာ္လႊား၊ ၿပီးေတာ့ သံခြၽန္နဲ႔ထုိး ေဖာက္ခံထားရတဲ့ ေျခေထာက္ေတြနဲ႔ မုိင္ေတြခ်ီလမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားအင္ေတြရွိခဲ့လိမ့္မလား? ဒါလည္းပဲ အဓိပၸာယ္မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ေယ႐ႈဘုရားျဖစ္ျခင္းအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္ၿမဲေစတဲ့အခ်က္က ဗလာနတၳိျဖစ္ေနတဲ့ ဂူသခၤ်ဳိင္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဗလာက်င္းေနတဲ့ဂူသခၤ်ဳိင္းတစ္ခုသာ မဟုတ္ပါ။

ေယ႐ႈေသရာမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး အသက္ရွင္တယ္၊ သူဟာဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဒီအခ်က္တစ္ခုတည္းက သူတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ကုိ အခုိင္အမာယုံၾကည္ေစတဲ့အခ်က္က ေယ႐ႈ လူကုိယ္တုိင္ လူ႔အေသြး အသားနဲ႔ျပသၿပီး သူတုိ႔နဲ႔အတူစားေသာက္ ေျပာဆုိဆက္ဆံၾကတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ဝင္က်မ္းေရးသားသူေတြထဲက ရွင္လုကာက “အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ တမန္ေတာ္တုိ႔အား အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံး ကုိယ္ကုိျပ၍ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူလ်က္၊ မိမိအသက္ရွင္သည္အေၾကာင္းကုိ ခုိင္ခ့ံေသာသက္ေသအမ်ားအားျဖင့္ ျပေတာ္မူ၏။”၂၆ လုိ႔ ေယ႐ႈအေၾကာင္းကုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာဘုရားလား?

ခရစ္ဝင္က်မ္းေရးသားသူေလးဦးလုံးက ေယ႐ႈျမွဳပ္ႏွံခံရၿပီးေနာက္ သိသာထင္ရွားစြာ အသက္ရွင္လ်က္ ခႏၶာအားျဖင့္ ျပသေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေယ႐ႈဟာ တပည့္ေတာ္မ်ားနဲ႔အတူရွိတဲ့အေခါက္မွာ ေသာမက အဲဒီမွာ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ကသူ႔ကုိ ေယ႐ႈရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပၾကတဲ့အခါ သူမယုံၾကည္ပါဘူး။ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ “လက္ေတာ္၌ သံ႐ုိက္ရာခ်က္ကုိမျမင္၊ သံ႐ုိက္ရာခ်က္ကုိ လက္ညွဳိးႏွင့္မတုိ႔မစမ္း၊ နံေဖးေတာ္ကုိလည္း လက္ႏွင့္မစမ္းမသပ္ ရလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မယုံ” လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။

တစ္ပတ္အၾကာ ေယ႐ႈသူတုိ႔ထံျပန္လာတဲ့အခါမွာ ေသာမရွိေနပါတယ္။ ေယ႐ႈကုိေသာမကုိ “သင္၏လက္ညွဳိးကုိဆန္႔၍ ငါ့လက္ကုိၾကည့္ေလာ့။ သင္၏လက္ကုိဆန္႔၍ ငါ့နံေဖးကုိစမ္းသပ္ေလာ့။ ယုံမွားျခင္းမရွိႏွင့္။ ယုံေလာ့” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အခါ ေသာမက “အကြၽႏု္ပ္၏အရွင္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကား!”လုိ႔ အံ့ၾသတုန္လႈပ္စြာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခါ ေယ႐ႈကသူ႔ကုိ “သင္သည္ ငါ့ကုိျမင္ေသာေၾကာင့္ ယုံျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကုိမျမင္ဘဲယုံေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏”၂၇ လုိ႔ ႁမြက္ဆုိခဲ့ပါတယ္။

သင့္အခြင့္အေရး

ဘာေၾကာင့္မ်ား ေယ႐ႈဟာ ဒါေတြအားလုံးကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာလဲ? ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ထံ၌ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဘဝမွာ ဘုရားကုိသိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈထဲ ရွိျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာသာ၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္စုံေသာဘဝတစ္ခုကုိ ကမ္းလွမ္းေနပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါမူကား … သက္လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း။”၂၈ လုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ယခုပင္ သူနဲ႔ကြၽမ္းဝင္ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုကုိ သင္အစျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚ ဒီဘဝမွာေကာ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ထာဝရအထိတုိင္ ဘုရားကုိကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် စတင္သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ကတိေတာ္ ကေတာ့ ဒီအရာပဲျဖစ္ပါတယ္ -

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”၂၉

ေယ႐ႈဟာ ကားတုိင္ထက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ယူေဆာင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ဟာ သူနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားမွာ အဟန္႔အတားတစ္ခုမျဖစ္ေတာ့ေစရန္ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ကုိခံယူဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ သူက အေက်အလည္ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပည့္အဝခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ သူနဲ႔ဆက္သြယ္ ေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဆက္သြယ္ေရးကုိ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲဆုိရင္ ဒီလုိပါ။

ေယ႐ႈက “ငါသည္ (သင္၏ႏွလုံးသား)တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိၾကား၍ တံခါးကုိ ဖြင့္အံ့၊ ထုိသူရွိရာသုိ႔ငါဝင္”၃ဝ မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အခုပဲ သင့္ဘဝထဲကုိဝင္ေရာက္လာဖုိ႔ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ေခၚဖိတ္ႏုိင္ပါတယ္။ စကားလုံးေတြက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက သင့္အတြက္သူျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယခုကမ္းလွမ္းေနတဲ့အတုိင္း သူ႔ကုိတုံ႔ျပန္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ဒီလုိပုံစံမ်ဳိး ေျပာႏုိင္ပါတယ္- “ေယ႐ႈ၊ ကုိယ္ေတာ္၌ယုံၾကည္ပါတယ္။ အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတုိင္ေပၚမွာအေသခံခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္ကုိခြင့္လႊတ္ၿပီး ယခုပင္ အသက္တာထဲဝင္ေရာက္ဖုိ႔ ေတာင္းခံပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ သိရွိၿပီး လုိက္ေလွ်ာက္လုိပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္အသက္တာထဲ ယခုပင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ကုိယ္ေတာ့္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရးကုိ ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ့္ကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

ေယ႐ႈကုိေခၚဖိတ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ သူ႔ကုိပုိမုိသိကြၽမ္းလာဖုိ႔ရန္ သင္ႀကီးထြားရင့္က်က္လာဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကူညီလုိပါတယ္။ ဘယ္လုိ နည္းနဲ႔မဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားထဲမွတစ္ခုကုိ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏွိပ္ေပးပါ။

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚေကာင္းဖိတ္ေခၚလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီအရာကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာရွင္းျပေပးပါ။

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...

Victors Books မွ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ Paul E. Little ၏ “Know Why Believe” ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္အသုံးျပဳ ထားသည္။ မူပုိင္ခြင့္အမွတ္ 1988, SP Publications, Inc., Wheaton, IL 60187. ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အသုံးျပဳသည္။

(၁) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၇း၂၉
(၂) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၆း၁၅-၁၆
(၃) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၅း၁၈
(၄) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၃၃
(၅) ရွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၄း၆၁-၆၄
(၆) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၈း၁၉။ ၁၄း၇
(၇) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၂း၄၅။ ၁၄း၉
(၈) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၂း၄၄။ ၁၄း၁
(၉) ရွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္း ၉း၃၇
(၁ဝ) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၅း၂၃
(၁၁) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၅း၂၃
(၁၂) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၃၈
(၁၃) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၈း၄၆
(၁၄) ရွင္ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၂း၂၂
(၁၅) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၂၇း၅၄
(၁၆) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၉း၂၅၊ ၃၂
(၁၇) ရွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္း ၄း၄၁`
(၁၈) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၁း၄၈
(၁၉) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၄း၆
(၂ဝ) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၈း၁၂
(၂၁) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၂၈
(၂၂) ရွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္း ၉း၃၁
(၂၃) ေကာရိန္သုၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၁၅း၁၄
(၂၄) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၁၈
(၂၅) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၂၆း၅၂-၅၃
(၂၆) တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၁း၃
(၂၇) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၂ဝး၂၄-၂၉
(၂၈) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၁ဝ
(၂၉) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၃း၁၆
(၃ဝ) ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂ဝ

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္