ဘုရားသခင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကုိ အေျဖေပးပါသလား?

သင္ ဘယ္လုိဆုေတာင္းသင့္သလဲ? ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကုိ ဘုရားသခင္ အေျဖေပးဖုိ႔ ဘာလုိအပ္ပါသလဲ?

ဘယ္လုိဆုေတာင္းမလဲ - အေျဖရတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား

ဘုရားသခင္ကုိ အမွန္တကယ္ယုံၾကည္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ သိဖူးပါသလား? က်မ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ျဖစ္တုန္းက မၾကာခဏ ဆုေတာင္းတတ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ သူမ ယုံၾကည္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ အပတ္တုိင္း ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ အဲ- အပတ္တုိင္းပါပဲ၊ ဘုရားက အၾ့ံသဖြယ္ရာ တစ္ခုခုလုပ္ၿပီး သူမရဲ႕ဆုေတာင္းသံကုိ အေျဖေပးတယ္ဆုိတာ က်မေတြ႔ရတယ္။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အပတ္တုိင္း အပတ္တုိင္း ဒီအျခင္းအရာကုိေတြ႔ေနရတာ ဘယ္ေလာက္ခက္မလဲ ဆုိတာစဥ္းစားမိပါသလား? ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ “တုိက္ဆုိင္မႈပါ” ဆုိတာႀကီးက တကယ္ကုိ မခုိင္မာတဲ့ ျငင္းဆန္မႈလုိ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ဒါဆုိ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားက က်မသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ဆုေတာင္းသံေတြကုိ အေျဖေပးသလဲ? အႀကီးမားဆုံးေသာ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူမမွာ ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရွိလုိ႔ပါပဲ။ ဘုရားအလုိေတာ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူေျပာတာကုိ အမွန္တကယ္ နားေထာင္တယ္။ ဘုရားက သူမရဲ႕အသက္တာမွာ ပဲ့ျပင္လမ္းျပ အုပ္စုိးခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာယုံၾကည္တယ္၊ ယုံၾကည္တဲ့အတုိင္းပဲ ႀကိဳဆုိလက္ခံ အခြင့္ေပးပါတယ္! သူမ ဘယ္အရာအတြက္မဆုိ ဆုေတာင္းတယ္ဆုိတာ သူမရဲ႕ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္တဲ့သာမန္အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုမွ်ပါပဲ။ သူမရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ပူပင္ေသာကေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဘဝမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္တဲ့ ဘယ္လုိ အေရးကိစၥအတြက္မဆုိ ဘုရားဆီမွာ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေျပာျပအပ္ႏွံတတ္တယ္။ ဒါ့အျပင္၊ က်မ္းစာထဲမွာ သူမ ဖတ္ရတဲ့အတုိင္း ဘုရားရွင္က သူ႔အေပၚ အဲဒီလုိ ကုိးစားယံုၾကည္ဖုိ႔အလုိရွိတယ္လုိ႔လည္း ခံယူထားတယ္။

“ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစုံတခု ေသာဆုကုိ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။” ဆုိတဲ့ က်မ္းစာထဲကေျပာျပခ်က္ကုိ သူမအသက္တာက ေတာ္ေတာ္ေလး သက္ေသျပပါတယ္။ “ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔ ေအာ္ဟစ္သံကုိလည္း နားေထာင္ေတာ္မူ၏။”

ဒါဆုိ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားက လူတုိင္းရဲ႕ဆုေတာင္းသံကုိ အေျဖမေပးတာလဲ?ံ

သူတုိ႔ဟာ ဘုရားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မရွိလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားရွိတယ္ဆုိတာ သိေကာင္းသိမယ္၊ ၿပီးေတာ့ မၾကာမၾကာလည္း ဘုရားေတာင္ဝတ္ျပဳရင္ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ဆုေတာင္းခ်က္ေတြအတြက္ အေျဖ ရဖူးဟန္မတူတဲ့လူေတြက ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ခ်က္မရွိလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဘုရားဆီကေန သူတုိ႔အျပစ္အတြက္ အၿပည္႔အဝ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မရရွိခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ကုိယ္ဆုေတာင္းတဲ့အရာနဲ႔ေကာ ဘာဆုိင္လုိ႔လဲ? ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုေပးပါမယ္။ “ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္နုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္ မဟုတ္။ မၾကားနုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္ မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဒုစ႐ုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွာ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲေစၿပီ။”

အဲဒီလုိ ဘုရားသခင္နဲ႔ေဝးကြာတယ္ဆုိတဲ့ခံစားခ်က္ဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ လူေတြ ဘုရားဆီမွာ တစ္ခုခု ေတာင္းေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အခါ ဘာျဖစ္တတ္လဲ? “ကုိယ္ေတာ္္၊ ဒီအခက္အခဲအတြက္ ကုိယ္ေတာ့္မစမႈ တကယ္ လုိအပ္ေနပါတယ္။” ဆုိၿပီး အစျပဳပါတယ္။ အဲ- ဒါေပမယ့္၊ ခဏနားၿပီးေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္္/ကြၽန္မဟာ အျပစ္ကင္းတဲ့သူ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီအရာအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပုိင္ခြင့္ အမွန္တကယ္ မရွိဘူးဆုိတာ နားလည္ပါတယ္။” ဆုိၿပီး ေနာက္ကလုိက္လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒါ မိမိရဲ႕ ပင္ကုိယ္အျပစ္နဲ႔ က်႐ႈံးျခင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လုိ႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ကုိယ္တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘုရားကလည္း သိတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ “(အဲဒီေတာ့) ဘာျဖစ္ေသးလဲကြာ!” ဆုိတဲ့စိတ္မ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္ (မိမိရဲ႕မလုံၿခဳံတဲ့စိတ္ခံစားမႈကေန)။ သူတုိ႔သိဟန္မတူတဲ့အခ်က္က- သူတို႔အျပစ္ေတြအားလုံးအတြက္ ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ ဘယ္လုိရႏုိင္မလဲဆုိတာပါပဲ။ ဘုရားက သူတို႔ဆုေတာင္းသံကုိ ၾကားရေအာင္ ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ မသိလုိ႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီသိျခင္းဟာ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖေတြအတြက္ အေျခခံအခ်က္ပါပဲ။

ဘယ္လုိဆုေတာင္းမလဲ - အေျခခံအခ်က္

ဦးစြာ ဘုရားနဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ဆက္သြယ္မႈ အစျပဳဖုိ႔လုိပါတယ္္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိတာေျပာပါမယ္။ ဥပမာ- ‘မုိက္’ဆုိတဲ့လူက ကားအေႂကြးဝယ္ကိစၥအတြက္ ပရင္စတန္တကၠသုိလ္ရဲ႕ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ေထာက္ခံလက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတယ္ဆုိပါစုိ႔။ မုိက္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လူခ်င္းမသိဘူးဆုိရင္ ကားအေႂကြးဝယ္ဖုိ႔ ကိစၥ ျဖစ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရဲ႕သမီးက သူမအေဖကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတယ္ဆုိရင္လည္း ရတာပါပဲ။ ကြၽမ္းဝင္မႈသာ အဓိကပါ။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားရဲ႕သားသမီး အမွန္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္၊ ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆုိရင္ ဘုရားကသူ႔ကုိ သိၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆုေတာင္းသံေတြကုိ နားေညာင္းပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါသည္ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းျဖစ္၏။ ငါ၏သုိးတုိ႔ကုိ ငါသိ၏။ ငါ့သုိးတုိ႔သည္လည္း ငါ့ကုိသိၾက၏။ ... ငါ့သုိးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကုိ နားေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾက၏။ ထုိသုိးတုိ႔ကို ငါသိ၏။ ထာဝရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏။ ထုိသုိးတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထုိသုိးတုိ႔ကုိ ငါ့လက္မွ မႏႈတ္မယူရာ။” လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဒါဆုိ ဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သင္ ဘုရားကုိ အမွန္တကယ္သိပါသလား၊ ၿပီးေတာ့ ဘုရားကေကာ သင့္ကုိ သိပါသလား? သင့္ဆုေတာင္းသံေတြကုိ ဘုရားကအေျဖေပးဖုိ႔ အာမခံနုိင္ေလာက္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိး သင့္မွာ ရွိပါရဲ႕လား? ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားက ေတာ္ေတာ္ေဝးကြာေနလား၊ သင့္ဘဝမွာ ဘုရားဆုိတာ ထင္ျမင္ခံယူခ်က္ တစ္ခုေလာက္ပဲလား? ဘုရားက အလွမ္းေဝးေနတယ္ဆုိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္ ဘုရားကုိသိရဲ႕လားဆုိတာ မေသခ်ာဘူးဆုိရင္၊ ယခုပင္ ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈကုိ အစျပဳႏုိင္မယ့္နည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့- ခ်ိတ္ဆက္ လုိက္ျခင္းပါပဲ။

ဘုရားက သင့္ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေသအခ်ာ အေျဖေပးမွာလား?

သူ႔ကုိသိၿပီး သူ႔ကုိအမွီျပဳတဲ့သူေတြအတြက္ ေယ႐ႈဘုရားက ေကာင္းခ်ီးေပးတဲ့အခါ ဗုန္းေဗာလေအာ ရက္ေရာမယ့္ဟန္ရွိပါတယ္ - “သင္တုိ႔သည္ ငါ၌တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တုိ႔၌တည္လွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကိုေတာင္း၍ရၾကလိမ့္မည္။” ကုိယ္က သူ၌တည္ၿပီးေတာ့ သူ႔စကားေတြ ကုိယ္၌တည္ဖုိ႔ ဆုိတာ- သူ႔ကုိ အစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ရင္း၊ သူ႔အေပၚ အမွီျပဳရင္း၊ သူေျပာတာကုိ နာခံရင္း မိမိအသက္တာကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ကုိယ္လုိခ်င္တာဘာမဆုိ ေတာင္းနုိင္ပါၿပီ။ ဒါကုိ ေနာက္ထပ္အထူးျပဳေပးမယ့္အရာက- “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစုံတခုေသာဆုကုိေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကုိရမည္ဟု သိရၾက၏။” ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကုိ သူ႔အလုိေတာ္အားျဖင့္ (ၿပီးေတာ့ သူ႔ဉာဏ္ေတာ္အားျဖင့္၊ သူ႔ေမတၱာေတာ္အားျဖင့္၊ သူ႔သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းအားျဖင့္စသည္) နားေညာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုခုခြၽတ္ေခ်ာ္သြားတဲ့အခါက်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားရဲ႕အလုိေတာ္ကုိသိရတယ္လုိ႔ ယူဆလက္ခံၾကပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ နားလည္ေစလုိ႔ပါပဲ! က်ေနာ္တုိ႔က အတိအက်ဆုေတာင္း ထားတဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ မွန္ကန္တဲ့“အေျဖ”ဆုိတာ တစ္ခုပဲရွိရမယ္၊ အဲဒီအေျဖကသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ပဲလုိ႔ ယူဆတတ္ၾကတယ္။ အဲဒါခက္ေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လူသားေတြဟာ အခ်ိန္ရဲ႕အကန္႔အသတ္နဲ႔ အသိတရားရဲ႕အကန္႔အသတ္အတြင္းမွာ အသက္ရွင္ရတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္အေၾကာင္း အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြသာသိၿပီး၊ အဲဒီအေျခအေနအေပၚ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ့္အရာအတြက္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိသာ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕သိျမင္နားလည္ျခင္းကေတာ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ပါပဲ။ ဘဝဇာတ္ခုံေပၚက(သုိ႔)သမုိင္းျဖစ္စဥ္ထဲက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခု ဘယ္လုိအဆုံးသတ္သြားလဲဆုိတာ သူသိျမင္တာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါၿပီးေတာ့ သူက က်ေနာ္တုိ႔စဥ္းစားႏုိင္တဲ့အရာေတြရဲ႕ ဟုိးအလြန္မွာထိ သူ႔ အႀကံအစည္မ်ားရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါ သူ႔အႀကံအစည္ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ က်ိန္းေသတြက္ထား႐ုံနဲ႔ ဘုရားသခင္က ဘာမွလုပ္လိမ့္မယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဆုေတာင္းျပည့္ဖုိ႔ ဘာလုိအပ္သလဲ? ဘုရားက ဘာလုပ္ေပးလုိသလဲ?

က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကုိေျပာရရင္ စာမ်က္ႏွာေတြ အမ်ားႀကီး ျပည့္သြားႏုိင္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္ခုလုံးဟာ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ သူနဲ႔အတူခံစားမယ့္ ရင္းႏွီးသိကြၽမ္းမႈမ်ဳိးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခ်င္တဲ့ဘဝမ်ဳိးေတြကုိေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပါပဲ။ ဒီမွာ ဥပမာ အနည္းအက်ဥ္း ေပးပါမယ္္။

“သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၌ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာငွာ ေျမာ္လင့္ေတာ္မူမည္။ က႐ုဏာျပဳလုိေသာငွာ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ တရားေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။” နားလည္လုိက္ပါသလား? တစ္ဦးဦးက ထုိင္ရာကေနကုိ ထၿပီး လာကူညီမယ့္သေဘာေလ။ “ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအမႈသည္ စုံလင္၏။... ခုိလႈံေသာလူအေပါင္းတုိ႔ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” “ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသူႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာသူတို႔ကို ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။”

ဒါေပမယ့္ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ကတိေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္ အျမင့္မားဆုံးကေတာ့ ဒီလုိ ျဖစ္ပါတယ္- ေယ႐ႈက “ကုိယ္အေဆြတုိ႔အဖုိ႔အလုိငွာ ကုိယ္အသက္ကုိစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ။”၁၀ အဲဒါေယ႐ႈျပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ဘက္၌ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ ငါတုိ႔တဘက္၌ ေနႏုိင္မည္နည္း? မိမိသားေတာ္ရင္းကုိ မႏွေျမာဘဲ ငါတုိ႔ရွိသမွ်အဘုိ႔အလုိငွာ စြန္႔ေတာ္မူေသာသူသည္၊ သားေတာ္ႏွင့္တကြ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔အားမေပးဘဲ အဘယ္သုိ႔ေနေတာ္မူမည္နည္း?”၁၁

“အေျဖမရတဲ႔” ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကေရာ?

လူေတြဖ်ားၾကတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ၊ ေသေတာင္ေသၾကတာပဲေလ။ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာေတြ ႀကံဳရတာအမွန္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အရမ္းခက္ခဲက်ပ္တည္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ေပၚလာနုိင္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ?

ဘုရားက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အပူအပင္ေတြကုိ သူ႔ဆီကုိအပ္ႏွံဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အေျခအေနေတြက စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာေကာင္းေနရင္ေတာင္ “သင္တုိ႔ကုိ သတိႏွင့္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔၌ စုိးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္၌အပ္ႏွံၾကေလာ့။”၁၂ လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ အေျခအေနေတြက ထိန္းခ်ဳပ္မရေတာ့သလုိ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း အဲလုိႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ တေလာကလုံး ပ်က္စီးေတာ့မလုိျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာပင္ ဘုရားက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လုံၿခံဳေစပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားကုိသိခဲ့တာ အရမ္းေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့အခ်ိန္အခါမ်ဳိးပါ။ “သခင္ဘုရားသည္ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။ အဘယ္အမႈကုိမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳေသာအားျဖင့္၊ သင္တုိ႔ေတာင္းပန္လုိေသာအရာမ်ားတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ႀကံစည္၍မမွီနုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးတုိ႔ကုိ ေစာင့္မလိမ့္မည္။”၁၃ သင္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္တဲ့ ျပႆနာဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းနည္းေတြ ဘုရား ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ခရစ္ယာန္မဆုိ သူတို႔ဘဝမွာ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္သာဓကေတြ ေျပာျပနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မသြားေတာင္ အဲဒီျပႆနာေတြအလယ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔အား သူရဲ႕ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေယ႐ႈက “ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔၌ ငါ ထားခဲ့၏။ ငါ၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔အား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတုိ႔ ေပးသကဲ့သုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္း၊ စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။”၁၄ လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒါဟာ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ကုိဆက္လက္ကုိးစားဖုိ႔ -- က်မ္းစာေျပာသလုိ “မ်က္ေမွာက္မျမင္ဘဲ ယုံၾကည္ေျမာ္လင့္ျခင္း ရွိသည္အတုိင္း ငါတုိ႔သည္ က်င့္ေဆာင္ျပဳမူ”ဖုိ႔ -- ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္ (အေျခအေနေတြ ခက္ခဲေနဆဲအခ်ိန္) အခါမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရဲ႕စ႐ုိက္လကၡဏာေတာ္အေပၚမွာပဲ အေျခခံတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကုိင္းတံတား*ေပၚ ျဖတ္ေမာင္းလာတဲ့ ကားတစ္စီးဟာ တံတားရဲ႕ႀကံ့ခုိင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းတဲ့လူစိတ္ထဲမွာ ဘာပဲခံစားခံစား၊ စဥ္းစားစဥ္းစား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဘးကတေယာက္ေယာက္နဲ႔ပဲ စကားေျပာလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ အဲဒါ အေရးမပါပါဘူး။ ကားကုိ တဖက္ကမ္းကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတာက ေမာင္းတဲ့လူ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမယ့္ တံတားရဲ႕ႀကံ့ခုိင္မႈ၊ စိတ္ခ်တည္မွီနုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအတုိင္းပဲ၊ ဘုရားက မိမိကုိယ္ကုိအစား သူရဲ႕ စိတ္ခ်တည္မွီနုိင္ျခင္း၊ သူ႔ရဲ႕စ႐ုိက္လကၡဏာေတာ္ -- သူ႔ရဲ႕ က႐ုဏာ၊ ေမတၱာ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း -- ေတြကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနပါတယ္။ သူက “အကယ္စင္စစ္ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိငါ ခ်စ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ က႐ုဏာေက်းဇူးကုိ သင္၌ ၾကာျမင့္စြာျပ၏။”၁၅ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ “အုိ လူမ်ားတုိ႔၊ ဘုရားသခင္၌ အစဥ္မျပတ္ ခုိလႈံၾကေလာ့။ ေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးကုိ ဖြင့္ျပၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ ခုိလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”၁၆

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ... ဘယ္လုိဆုေတာင္းမလဲ

ဘုရားသခင္က သူ႔သားသမီးေတြ (ဘုရားသခင္ကို ဘဝထဲမွာ လက္ခံျပီး၊ သူ႔အလိုေတာ္ကိုရွာေဖြလိုက္ေလ်ွာက္သူမ်ား ) ရဲ႕ ဆုေတာင္းသံေတြကုိ လက္ခံနားေညာင္းပါတယ္။ သူ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေသာကမ်ားကုိ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သူ႔အထံေတာ္ကုိ ယူေဆာင္လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ အလုိေတာ္အတုိင္း အဲဒီအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္တဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ သူ႔အေပၚမွာ ခ်ထားပစ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပႆနာေတြကုိအန္တုမယ့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ဳိး သူ႔ဆီက ရယူခံစားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ထူးျခားေသာလကၡဏာေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ပုိမုိသိကြၽမ္းေလ၊ သူ႔ကုိ ပုိမုိကုိးစားတတ္ေလပါပဲ။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ထူးျခားေသာလကၡဏာေတာ္အေၾကာင္း ပုိမိုသိလုိတယ္ဆုိရင္ “ဘုရားသခင္ ဘယ္သူလဲ?” ဒါမွမဟုတ္ ဒီဆုိဒ္ထဲက တျခားေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ ထူးျခားေသာလကၡဏာေတာ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ အေျဖေပးတဲ့ သင့္ရဲ႕ပထမဆုံးေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ကေတာ့ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈ အစျပဳဖုိ႔ရာအတြက္ ေတာင္းတဲ့ဆုပဲျဖစ္ပါတယ္။

(ေမရီလင္းအာဒမ္ဆင္ထံမွေဆာင္းပါး)

(၁) ရွင္ေယာဟန္္ ပ-ေစာင္ ၅း၁၄
(၂) ရွင္ေပတ႐ု ပ-ေစာင္ ၃း၁၂
(၃) ေဟရွယ ၅၉း၁-၂
(၄) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၀း၁၄၊ ၂၇-၂၈
(၅) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၅း၇
(၆) ရွင္ေယာဟန္ ပ-ေစာင္ ၅း၁၄-၁၅
(၇) ေဟရွာယ ၃၀း၁၈
(၈) ဆာလံ ၁၈း၃၀
(၉) ဆာလံ ၁၄၇း၁၁
(၁၀) ရွင္ေယာဟန္ ၁၅း၁၃
(၁၁) ေရာမ ၈း၃၂
(၁၂) ရွင္ေပတ႐ု ပ-ေစာင္ ၅း၇
(၁၃) ဖိလိပၸိ ၄း၅-၇
(၁၄) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၇
(၁၅) ေယရမိ ၃၁း၃
(၁၆) ဆာလံ ၆၂း၈

* ဘာသာျပန္ဆုိသူ၏မွတ္ခ်က္- the Golden Gate Bridge ကုိ ျမန္မာေဒသံအရ “စစ္ကုိင္းတံတား”ဟု အမည္ေျပာင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္