ဘုရားသခင္ ဘယ္သူလဲ?

ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္သူျဖစ္သလဲ? ဘုရားသခင္က ဘာနဲ႔တူသလဲ?..

ဘုရားသခင္ရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာေျခာက္ပါး

ႀကီးမားတဲ့အက်ယ္အဝန္းပမာဏနဲ႔ ဆန္းက်ယ္တဲ့အႏုစိတ္လက္ရာေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္တဲ့ ဒီစၾကာဝဠာႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔သိႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားက သူ႔အေၾကာင္းကိုေျပာျပရံုမကပဲ တျခားအရာေတြလည္းျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ ။ သူက ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကိုသိလာနုိင္ဖို႔နဲ႔ သူနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိလာဖုိ႔အတြက္ အျမဲပဲ ဆႏၵရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္္တုိ႔သူ႔ကုိ သိ႐ုံသိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အတြင္းက်က် ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

“ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိပညာ၌ မဝါႂကြားေစႏွင့္။ ခြန္အားႀကီးေသာသူသည္ မိမိခြန္အား၌ မဝါႂကြားေစႏွင့္။ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ မိမိဥစၥာ၌ မဝါႂကြားေစႏွင့္။ ဝါႂကြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ငါသည္ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိျပဳေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း တည္းဟူေသာ၊ ငါ့သေဘာကုိ နားလည္ျခင္း၌သာ ဝါႂကြားေစ။ ငါသည္ ထုိအရာတုိ႔၌ေမြ႔ေလ်ာ္သည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယရမိ ၉း၂၃-၂၄)

သူ႔ကုိခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ပါတယ္

ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စိုးရိမ္တဲ့အရာေတြမွာ သူ႔ကုိစကားေျပာဖုိ႔နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ ေခၚဖိတ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေနဟန္ထားေတြ ျပင္ဆင္စုစည္းစရာမလုိပါဘူး။ အိေႁႏၵႀကီးနဲ႔ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေနဖုိ႔မလုိသလုိ သီၾသေလာ္ဂ်ီဓမၼအေတြးအေခၚအရ မွန္ကန္ဖုိ႔ေတြ၊ ျမင့္ျမတ္ဖုိ႔ေတြ မလုိအပ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ပင္ကို္ သဘာဝကုိက ၾကင္နာတတ္ၿပီး သူ႔ဆီသြားတဲ့အခါ လက္ခံတတ္ပါတယ္။

“ထာဝရဘုရားသည္ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔၏ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။” (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)

သူဟာ တီထြင္မႈစိတ္ကူးဉာဏ္ေကာင္း သူျဖစ္ပါတယ္

( ကြ်န္ေတာ္္တုိ႔ျပဳလုပ္ေလသမွ်ဟာ ရွိရင္းစြဲပစၥည္းေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီးလုပ္တာ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္နည္းေတြေပၚမွာ အေျခခံတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ အရာဝတၳဳေတြရွိလာေအာင္ ႏႈတ္အားျဖင့္မိန္႔ႁမြက္ၿပီးဖန္ဆင္းႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ နဂါးေငြ႔တန္းဂလက္ဆီေတြ၊ ဇီဝပုံစံေတြတင္ဖန္ဆင္းခဲ့႐ုံမက၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ယေန႔ျပႆနာမ်ားကုိပင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။

“ငါတုိ႔ဘုရားရွင္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ တန္ခုိးေတာ္လည္း ႀကီး၏။ ဉာဏ္ေတာ္သည္ အနႏၱျဖစ္၏။” (ဆာလံ ၁၄၇း၅)

“ငါ့ကုိမစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္႐ုိးသုိ႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၏။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ငါ့ကုိမစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏။” (ဆာလံ ၁၂၁း၁-၂)

သူဟာ ခြင့္လႊတ္တတ္ပါတယ္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျပစ္က်ဴးလြန္တတ္ပါတယ္။ ဘုရားနည္းလမ္းအစား ကုိယ့္နည္လမ္းနဲ႔ကုိယ္ ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကုိ( ဘုရားသခင္က) သူေတြ႔ျမင္ၿပီးသိမွတ္ပါတယ္။ ဘုရားဟာ အဲဒီလုိအျပစ္ေတြကုိ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မၾကည့္တတ္ပါဘူး။ လူေတြကုိ သူတုိ႔အျပစ္အတုိင္း အျပစ္ ဒဏ္စီရင္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဟာ ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့အတြက္ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈျပဳတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိခြင့္လႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ေယ႐ႈဟာ ကားတုိင္ေပၚမွာက်ေနာ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းမွျပန္ရွင္လာၿပီး အဲဒီခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အား ကမ္းလွမ္းပါတယ္။

“ေယ႐ႈခရစ္ကုိယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔အဖုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔အေပၚေရာက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္းအလွ်င္းမရွိ။ … ေယ႐ႈခရစ္ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဘုိးကုိမေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။” (ေရာမ ၃း၂၂၊ ၂၄)

သူဟာ ႐ုိးသားမွန္ကန္ပါတယ္

သူ႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြသိေစတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္လုိ ဘုရားသခင္ဟာ သင့္ကုိ သူ႔အေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပပါတယ္။ တမူထူးျခားတဲ့ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ျခင္းရွိၿပီး သူဟာ အစဥ္ ႐ုိးသားမွန္ကန္ပါတယ္။ သူ႔အေၾကာင္းသူေျပာသမွ် သုိ႔မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေၾကာင္းသူေျပာသမွ်ဟာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြ၊ သိျမင္နားလည္းျခင္းေတြထက္ ပုိစစ္မွန္ၿပီးေတာ့ သူေျပာတဲ့အရာမွာ လုံးဝ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ျပဳတဲ့ကတိတုိင္းကုိ သူ အမွန္ျပဳတာျဖစ္ၿပီး အျပည့္အဝ အားထားႏုိင္ပါတယ္။ သူေျပာတဲ့အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

“ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိဖြင့္ျပျခင္းသည္ အလင္းကုိေပး၍၊ မလိမၼာေသာသူတုိ႔ကုိ လိမၼာေစတတ္ပါ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္လမ္းခရီးကုိ လင္းေစပါ၏။” (ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀၊ ၁၀၅)

သူဟာ အရာရာကုိတတ္ႏုိင္စြမ္းပါတယ္

၁၀၀% အရာရာမွာ အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ခ်င္ပါသလား? ဘုရားသခင္က မွန္ကန္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ဉာဏ္ပညာေတာ္ဟာ အႏႈိင္းအဆမဲ့ အနႏၱျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အေျခအေနတစ္ခုခုရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို နားလည္ၿပီး အဲဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ရာဇဝင္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အနာဂတ္အျခင္းအရာေတြကအစ သိျမင္နားလည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သူ႔ကုိ သတင္းေပးဖုိ႔မလုိဘူး၊ အႀကံျပဳဖုိ႔မလုိဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ မွန္တာကုိလုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းစရာမလုိပါဘူး။ သူအလိုလိုလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူဟာ အရာရာကုိတတ္ႏုိင္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြဟာ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သူ႔ကုိယုံၾကည္စိတ္ခ်တယ္ဆုိရင္ သူ ဘယ္ေတာ့မွအမွားလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္က်ဳိးနည္းေအာင္မလုပ္ဘူး၊ လွည့္လည္းမလွည့္ျဖားပါဘူး။ အရာတုိင္းမွာ၊ အခ်ိန္တုိင္းမွာ၊ မွန္ကန္တာကုိပဲ လုပ္မယ္ဆုိတာ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

“အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမာ္လင့္ေသာသူတုိ႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသုိ႔ မရာက္ရၾကပါ။” (ဆာလံ ၂၅း၃)

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္