ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း

ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ဘုရားခံယူယုံၾကည္ခ်က္မ်ား - ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နယူးေအ့ဂ်္ (ေခၚ) ေခတ္သစ္ဘာသာ

မာရီလင္အာဒမ္ဆန္မွ

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဟာ ဘဝကုိ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ျဖတ္သန္းလုိၾကၿပီး တခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ဟာ ေအာင္ျမင္ပါတယ္လုိ႔ ခံယူၾက တယ္။ ဒါဆုိ ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးေတြကေရာ? အဲဒီယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈေတြက က်ေနာ္တုိ႔ဘဝေတြအတြက္ ပုိမုိေလးနက္ တဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႔ လမ္းညႊန္မႈေတြကိုေပးပါသလား?

ေအာက္မွာ ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ေခတ္သစ္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ား အေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရေအာင္။* ဘာသာတစ္ခုစီရဲ႕အခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဘုရားအျမင္နဲ႔ အဲဒီဘာသာကေန ဘာအက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားႏုိင္သလဲဆုိတာေတြ ေျပာထားတယ္။ အဆုံးမွာ ေယ႐ႈရဲ႕သြန္သင္မႈဟာ အျခားဘာသာႀကီးေတြနဲ႔ ဘယ္လုိကြာျခားသလဲဆုိတာ ရွင္းျပထားပါတယ္။

* ဒီဘာသာတရားေတြတစ္ခုစီမွာ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကြဲျပားတဲ့ ဂုိဏ္းကြဲေတြရွိပါတယ္။ ဒီမွာေျပာထားတဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ ကေတာ့ ဘာသာတစ္ခုစီရဲ႕ အဓိကယုံၾကည္ခ်က္ေတြကုိ ဗဟုိျပဳေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကုိပဲေ႐ြးခ်ယ္ ထားၿပီး ဂ်ဴးဘာသာလုိ အျခားဘာသာႀကီးေတြအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဟိႏၵဴဘာသာနဲ႔ ယင္း၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား

အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား - ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ား။ ဟိႏၵဴအမ်ားစုက အႏၱိမ(အဆုံးစြန္)တစ္ဆူတည္းေပါင္း စည္းျခင္း (ဘရာမင္း) ကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဘရာမင္းကုိ အသေခၤ်မ်ားျပားတဲ့ နတ္ဘုရားနဲ႔နတ္ ဘုရားမေတြက ကုိယ္စားျပဳတယ္။ ဒီသ႐ုပ္ဖြင့္ျပတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနတ္ဘုရားနဲ႔နတ္ဘုရားမေတြဟာ ဆင္းတုေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြ၊ ဂု႐ုဘုန္းႀကီးေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ တိရစာၦန္ေတြ စသည္တုိ႔အထဲမွာ အသြင္အေယာင္ေျပာင္း ေနၾကတယ္။

ဟိႏၵဴမ်ားဟာ ပစၥဳပၸန္ဘဝရဲ႕အေနအထားကုိ အတိတ္ဘဝရဲ႕ကံ(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)က အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟိႏၵဴဘာသာက ဒီဘဝရဲ႕ဒုကၡနဲ႔အဆုိးေတြအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုကုိေပး ပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕အရင္ျပဳမူပုံ မေကာင္းခဲ့ဘူးဆုိရင္ လက္ရွိဘဝမွာ ႀကီးမားေသာဆင္းရဲဒုကၡေတြကုိ ေလ်ာ္ညီစြာ ေတြ႔ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ နာက်င္မႈ၊ ေရာဂါ၊ ဆင္းရဲျခင္း (သုိ႔) ေရႀကီးျခင္းလုိေဘးအႏၱရာယ္ေတြဟာ အရင္ဘဝက သူတုိ႔ရဲ႕မေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ထုိက္တန္လုိ႔ခံစားရတာပါ။

ဟိႏၵဴတစ္ေယာက္ရဲ႕ပန္းတုိင္ကေတာ့ ကာရ္မာ(ကံ)ရဲ႕နိယာမကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ .. စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္ဝင္စားျခင္း ကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဝိညာဥ္သာလွ်င္ အေရးႀကီးၿပီး တစ္ေန႔က်ရင္ ျပန္ဝင္စားတဲ့သံသရာကေန လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟိႏၵဴဘာသာက လူ႔ရဲ႕ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ျပည့္စုံမႈကုိရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးတယ္။ ဒီကာရ္မာသံသရာကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းသုံးခုကေတာ့- (၁) ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား (သုိ႔) နတ္ ဘုရားမတစ္ပါးပါးကုိ အျမတ္တႏုိး ဆည္းကပ္ရမယ္။ (၂) ဘရာမင္း (တစ္ဆူတည္းျဖစ္ျခင္း) ကုိ အာ႐ုံျပဳအားထုတ္ ျခင္းကေန အသိတရားမွာ တုိးတက္ရမယ္ … ဘဝရဲ႕အေျခအေနေတြဟာ အစစ္အမွန္မဟုတ္၊ လူ႔ရဲ႕တစ္သီးပုဂၢလ ျဖစ္ျခင္းဟာ အရိပ္သာျဖစ္ၿပီး ဘရာမင္းသာလွ်င္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) ဘာသာတရားရဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ ထုံးတမ္းေတြမွာ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားပါ။

ေခတ္သစ္ဘာသာႏွင့္ ယင္း၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား

အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား - ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ား။ ေခတ္သစ္ဘာသာက လူ႔ကုိယ္ပုိင္စြမ္းအား (သုိ႔) ဘုရား သဖြယ္ျဖစ္ျခင္းကုိ တုိးတက္ျမွင့္တင္ေပးတယ္။ ဘုရားလုိ႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေခတ္သစ္ဘာသာဝင္ေတြက စၾကာဝဠာကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ လူတုိ႔မမွီႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဘုရားကုိ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူတုိ႔အထဲမွာရွိတဲ့ ျမင့္မားတဲ့အသိဉာဏ္ကုိ ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ဘုရား၊ ေလာကဓာတ္၊ စၾကာဝဠာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကမွာပါ။ တကယ္ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ထိေတြ႔ခံစားသမွ် (သုိ႔) စိတ္ကူးသမွ်အားလုံးကုိ ဘုရား အျဖစ္မွတ္ယူရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အလြန္တရာက်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔စပ္တဲ့ ေခတ္သစ္ဘာသာဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ေရွးေဟာင္းဘာသာေရးအစဥ္အလာေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျဖစ္ အသြင္ေဆာင္တယ္။ ယင္းက ဘုရားနဲ႔ဘုရားမေတြမ်ားစြာကုိ (ဟိႏၵဴမွာလုိ) လက္ခံတယ္။ ကမာၻႀကီးကုိ ဘာသာေရးအယူဝါဒေတြရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္လုိ႔ ႐ႈျမင္ၿပီး၊ ကမာၻႀကီးမွာ ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္စြမ္းအား၊ ကုိယ္ပုိင္ခံစားမႈမ်ားနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ဘုရားရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြအားလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္တာကေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ ကုိယ္တုိင္ဟာ အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ ဖန္တီးသူ၊ ထိန္းခ်ဳပ္သူနဲ႔ ဘုရားကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ လူကအဆုံးအျဖတ္မေပးႏုိင္တဲ့အရာရဲ႕ အျပင္မွာ အစစ္အမွန္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။

ေခတ္သစ္ဘာသာက စိတ္ေျပာင္းစိတ္လြဲမႈပညာနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဘုရားသဖြယ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ က်င့္ႀကံတုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ အေရွ႕တုိင္းဝိဇၨာအတတ္နဲ႔ ေမွာ္အတတ္ပညာ၊ ၿပီးေတာ့ အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဂါထာ၊ စည္းခ်က္ေလ့ က်င့္ခန္း၊ အာ႐ုံျပဳေလ့က်င့္ခန္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႐ုပ္လြန္ပညာနဲ႔စိတ္တန္ခုိးနည္းပညာမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကား ေပးပါတယ္။

လူေတြႀကံဳေတြ႔တဲ့ ႏွစ္သက္ဖြယ္မေကာင္းတဲ့အရာ (႐ႈံးနိမ့္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ေဒါသ၊ အတၱ၊ နာက်င္မႈ) ေတြကုိ အစစ္ အမွန္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မွတ္ယူတယ္။ သူတုိ႔ကသူတုိ႔ဘဝအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့ အတြက္ သူတုိ႔ဘဝဟာ မွန္တယ္၊ အပ်က္သေဘာမရွိဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္စရာမရွိပါဘူးတဲ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ယုံၾကည္မႈမွာတုိးတက္လာၿပီး ေနာက္ဆုံး တရားေသနဲ႔ ႐ုပ္ျဒပ္ရွိတဲ့အမွန္တရားဆုိတာ မရွိဘူးလုိ႔ပဲ ျမင္လာပါတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္လာၿပီး သူ႔ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္အမွန္ရပ္တည္ျခင္းကုိ ဖန္တီးပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယင္း၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား

အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား - ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ား။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ ဘယ္ဘုရားနဲ႔နတ္ဘုရားကုိမွ ကုိးကြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာျပင္ပလူေတြက သူတုိ႔ဟာဗုဒၶကုိ ကုိးကြယ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶ (သိဒၶတၳေဂါတမ) ကုိယ္တုိင္က သူဘုရားပါလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွမေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကသာ- သူတုိ႔ရွာေဖြေနတဲ့ ဓမၼဉာဏ္အလင္း၊ ယင္းဉာဏ္အလင္းနဲ႔အတူ ရွင္ျခင္းနဲ႔ေသျခင္းသံသရာကေန လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ဗုဒၶကေတြ႔ရွိသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္႐ႈျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုက လူတစ္ေယာက္ဟာ မေရမတြက္ ႏုိင္ေအာင္ ျပန္လည္ဝင္စားတယ္၊ အဲဒါက ဒုကၡကုိ မေရွာင္မလႊဲသာ ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဗုဒၶဝါဒီ တစ္ေယာက္က အဲဒီသံသရာကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူ႔ရဲ႕အာသာဆႏၵေတြ၊ မုန္းတီး မနစ္ၿမိဳ႕မႈနဲ႔ စိတ္ထင္ေယာင္မွားျခင္းတုိ႔က အဲဒီျပန္ေမြးဖြားျခင္းေတြကုိ ျဖစ္ေစတာလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒီတစ္ဦးရဲ႕ပန္းတုိင္ကေတာ့ ကာမဂုဏ္ဆႏၵေတြနဲ႔ မိမိကုိေႏွာင္ဖြဲ႔တြယ္တာေစမယ့္အရာေတြ ဖယ္ရွားႏုိင္ေအာင္ စိတ္ႏွလုံးကုိစင္ၾကယ္ေစဖုိ႔နဲ႔ ဆႏၵတဏွာအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဝါဒီေတြဟာ ဘာသာေရးဥပေဒသေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ တေသြမတိမ္းလုိက္နာရတဲ့ တရားအားထုတ္မႈေတြကုိ လုိက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္။ ဗုဒၶတစ္ေယာက္က အာ႐ုံျပဳတရားက်င့္တယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ဘုရားတစ္ပါးပါးကုိ ဆုေတာင္းေန တာ (သုိ႔) အာ႐ုံျပဳေနတာနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ မိမိကုိယ္ကုိက်င့္ႀကံျခင္းသေဘာ ပုိသက္ေရာက္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ ျခင္း (ကမၼ႒ာန္းထုိင္ျခင္း) အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ နိဗၺာန္ -- ဆႏၵမီးေတြ “ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ” ကုိ ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာက တျခားအဓိကဘာသာႀကီးေတြမွာလုိပဲ တူညီအရာကုိေပးပါတယ္ - လူတစ္ေယာက္ ဘဝကုိက်င့္ႀကံေန ထုိင္ရမယ့္ က်င့္ဝတ္ေတြ၊ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပါပဲ။

အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ယင္း၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား

အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား - ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ား။ မြတ္ဆလင္မ်ားဟာ အာလႅာလုိ႔ေခၚတဲ့ တစ္ဆူတည္းႀကီး ျမတ္ေသာ ဘုရားရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ သူဟာ လူေတြအားလုံးထက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ႀကီးျမတ္ၿပီး လူသားတုိ႔ ဉာဏ္မမွီႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အာလႅာကုိ စၾကာဝဠာႀကီးဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ အေကာင္းအဆုိးအားလုံးရဲ႕ဇာစ္ျမစ္လုိ႔႐ႈျမင္ တယ္။ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ခပ္သိမ္းဟာ အာလႅာရဲ႕အလုိေတာ္အတုိင္းျဖစ္တယ္။ သူဟာ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး တင္းက်ပ္တဲ့ တရားစီရင္သူျဖစ္ၿပီး၊ လုံေလာက္တဲ့ ေကာင္းေသာအလုပ္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးဆက္ကပ္မႈအေပၚ မူတည္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူမ်ားအေပၚ သက္ညွာခြင့္လႊတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ အာလႅာရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ အာလႅာအတြက္ကြၽန္သဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာ တမန္ေတာ္တခ်ဳိ႕ကုိ ေလးစားဂုဏ္ျပဳေပမယ့္ မုိဟာမက္ကုိ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္အျဖစ္ ခံယူၿပီး သူ႔ေဟာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ဘဝပုံစံဟာ သူ႔ရဲ႕ၾသဇာအာဏာျဖစ္လာတယ္။ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ဘာသာေရးဝတၱရားငါးပါးကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ရမယ္ - (၁) အာလႅာနဲ႔ မုိဟာမက္တုိ႔အေၾကာင္း ပါတဲ့က်မ္းကုိ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ႐ြတ္ဖတ္ရမယ္။ (၂) တစ္ရက္ငါးႀကိမ္ အာရဗီ (အာရပ္စကား) လုိ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကုိ ႐ြတ္ဖတ္ သရဇၨၽယ္ရမယ္။ (၃) ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကုိ ေပးကမ္းရမယ္။ (၄) ႏွစ္စဥ္တစ္လလုံး ေနထြက္မွေနဝင္သည္အထိ အစာ၊ ေရ၊ လိင္မႈနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရမယ္ (၅) တစ္သက္မွာတစ္ခါ မကၠာမွာရွိတဲ့ ဂူဗိမာန္မွာ ဝတ္ျပဳဖုိ႔အတြက္ ဘုရားဖူးခရီးသြားရမယ္။ ေသလြန္တဲ့အခါ -- အဲဒီဝတၱရားေတြမွာ သူ႔ရဲ႕သစၥာရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး -- မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္ဟာ ပရိဒိသုခဘုံကုိ ဝင္စားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ငရဲမွာ ထာဝရျပစ္ဒဏ္ခံစားရ ပါမယ္။

လူမ်ားစြာအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ဘုရားအေၾကာင္း သူတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။ အစၥလာမ္က ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားနဲ႔ တင္းက်ပ္တဲ့ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအားျဖင့္ လူေတြကုိးကြယ္တဲ့ အျမင့္ဆုံးဘုရားတစ္ပါးရွိတယ္လုိ႔ သြန္သင္ပါတယ္။ ေသတဲ့အခါ လူဟာသူ႔ရဲ႕ဘာသာေရးဆက္ကပ္မႈအရ အက်ဳိးခံစား မယ္ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ေပးခံရမယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြက အာလႅာအတြက္ မိမိအသက္တာကုိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း ဟာ ပရဒိသုခံဘုံဝင္စားဖုိ႔ ေသခ်ာတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ယင္း၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား

အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား - ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ား။ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ သူ႔ကုိယ္သူဗ်ာဒိတ္ဖြင့္ျပၿပီး ဒီဘဝမွာပင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိႏုိင္တဲ့ ေမတၱာရွင္ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ လူ႔ရဲ႕ဗဟုိျပဳခ်က္ ဟာ ဘာသာေရးထုံးတမ္းဓေလ့ေတြ (သုိ႔) ေကာင္းေသာအလုပ္ေတြလုပ္ျခင္းအေပၚမွာမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္တဲ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ဘုရားကုိပုိမုိသိကြၽမ္းျခင္းမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခံစားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ဘဝကုိ ဘယ္လုိႀကံဳေတြ႔ခံစားသလဲဆုိရင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ ခ်က္မ်ားကုိသာ မဟုတ္ဘဲ သူ႔ကုိယုံၾကည္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာသက္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က ေယ႐ႈဟာ ဘုရား သခင္ကုိလမ္းညႊန္တဲ့ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ (သုိ႔) ဓမၼဉာဏ္အလင္းသြန္သင္သူအျဖစ္ သူ႔ကုိယ္သူမညႊန္းဆုိပါဘူး။ အဲဒီအစား ေယ႐ႈဟာ လူသားပုံသဏၭာန္ခံယူတဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိမိန္႔ႁမြက္ခဲ့တယ္။ သူဟာ အံ့ဖြယ္အမႈ ေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္၊ လူေတြရဲ႕အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး သူ႔ကုိယုံၾကည္တဲ့သူတုိင္း ထာဝရအသက္ကုိရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ တယ္။ သူဟာ ခုလုိေဖာ္ျပခ်က္ေတြကုိ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္-“ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ ေသာသူသည္ ေမွာင္မုိက္၌မသြားမလာ။ အသက္၏အလင္းကုိ ရလိမ့္မည္။”

ခရစ္ယာန္မ်ားက သမၼာက်မ္းစာကုိ လူသားေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးပုိ႔တဲ့သတင္းစကားလုိ႔ ခံယူယုံၾကည္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ေယ႐ႈသက္ေတာ္စဥ္နဲ႔ အံ့ဖြယ္အမႈေတာ္မ်ား သမုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ဘုရား သခင္ရဲ႕ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ၊ သူ႔ရဲ႕ေမတၱာနဲ႔သမၼာတရား၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔သူနဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ဆက္သြယ္ေရး ဘယ္လုိရရွိႏုိင္ သလဲဆုိတာကုိ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးဟာ ဘဝမွာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေစကာမူ လူေတြကုိစစ္မွန္တဲ့ေမတၱာနဲ႔ခ်စ္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးၿပီး ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားထံမွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ တုိင္ပင္ကုိးစားႏုိင္တယ္လုိ႔ က်မ္းစာက သြန္သင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ဆုေတာင္းသံေတြကုိ နားေညာင္းအေျဖေပးတဲ့အတြက္ သူ႔ကုိကုိးစားသက္ဝင္တဲ့ အခါ ဘဝဟာအဓိပၸာယ္ျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။

ဒီဘာသာႀကီးမ်ားဟာ ဘယ္လုိထူးျခားပါသလဲ?

ဒီအဓိကဘာသာႀကီးမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈစနစ္မ်ားနဲ႔ ဘုရားအျမင္မ်ားကုိ ႐ႈျမင္သုံးသပ္တဲ့အခါ ႀကီးမားတဲ့ျခားနားခ်က္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရတယ္ -

  • ဟိႏၵဴေတြက မ်ားျပားလွတဲ့ နတ္ဘုရားမ်ားနဲ႔ နတ္ဘုရားမမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။
  • ဗုဒၶဝါဒီေတြက ဘုရားမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။
  • ေခတ္သစ္ဘာသာဝင္ေတြက သူတုိ႔ဟာဘုရားပါလုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။
  • မြတ္ဆလင္ေတြက တန္ခုိးႀကီးေပမယ့္ မသိနားမလည္ႏုိင္တဲ့ဘုရားကုိ ယုံၾကည္တယ္။
  • ခရစ္ယာန္မ်ားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လုိ႔ရတဲ့ ဘုရားတစ္ပါးတည္းကုိ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဘာသာတရားအားလုံးက တူညီတဲ့ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကသလား? ေခတ္သစ္ဘာသာက လူတုိင္း စၾကာဝဠာလုံး ဆုိင္ရာ ျမင့္မားတဲ့အသိဉာဏ္ကုိ ဗဟုိမ႑ိဳင္ျပဳရမယ္လုိ႔ သြန္သင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အစၥလာမ္အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ တစ္ဆူဘုရားကုိ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔လုိအပ္ေစမယ္၊ ဟိႏၵဴဝါဒအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ေျမာက္မ်ားစြာေသာဘုရားမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေစမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဝါဒီအတြက္ ဘုရားတစ္ပါးရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးမ်ား (ဟိႏၵဴဝါဒီ၊ ေခတ္သစ္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဝါဒီ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ျခင္း) တစ္ခုစီတုိင္းဟာ အေတာ့္ကုိ တမူထူးျခားၾကတယ္။ ဒါေတြကေန လက္ရွိဘဝမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္သိရွိႏုိင္တဲ့ ေမတၱာရွင္ဘုရားတစ္ပါးရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အတည္ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈထဲဖိတ္ေခၚေနၿပီး ႏွစ္သိမ့္အား ေပးသူ၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသူနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္တဲ့ တန္ခုိးႀကီးဘုရားသခင္အျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ထံ ေရာက္ရွိလာတဲ့ဘုရား တစ္ပါးအေၾကာင္းကုိ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

ဟိႏၵဴမွာ ကာရ္မာကေန လြတ္ေျမာက္မႈရနုိင္ဖုိ႔ မိမိဖာသာႀကိဳးစားရတယ္။ ေခတ္သစ္မွာ မိမိဘုရားျဖစ္ျခင္းအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ ဗုဒၶမွာ တဏွာကေနလြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိ မိမိဖာသာ ရွာေဖြရတယ္။ ၿပီးေတာ့ အစၥလာမ္မွာ ေသတဲ့အခါ ပရဒိသုခဘုံစံစားဖုိ႔ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းေတြ လုိက္ေလွ်ာက္ရတယ္။ ေယ႐ႈရဲ႕သြန္သင္မႈမွာ ေတာ့ ကုိယ္တုိင္သိႏုိင္တဲ့ဘုရားနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈ -- ေနာင္ဘဝအထိဆက္သြားမယ့္ဆက္ဆံေရး -- ကုိ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိဘဝမွာ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသလား?

အေျဖကေတာ့ ရပါတယ္။ သင္ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္႐ုံမက သင့္ကုိအျပည့္အဝလက္ခံၿပီး ခ်စ္တယ္ဆုိတာသိရွိႏုိင္ ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးမ်ားဟာ လူေတြကုိ ဘာသာေရးမွာစံအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္သာအားကုိး ေစတယ္။

ဥပမာ၊ ဗုဒၶက အျပစ္ကင္းေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွမေျပာခဲ့ဘူး။ မုိဟာမက္လည္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားလုိအပ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့တယ္။ “မည္မွ်ပင္ ပညာရွိေစကာမူ၊ မည္မွ်ပင္ ပါရမီရွိေစကာမူ၊ အျခားပေရာဖက္(ဗ်ာဒိတ္ဆရာ)မ်ား၊ ဂု႐ုႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေဟာသူမ်ား မည္မွ်ပင္ ၾသဇာေညာင္း လႊမ္းမုိးႏုိင္ေစကာမူ၊ က်န္ေသာကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မျပည့္စုံေၾကာင္း သိနားလည္ထားသည့္ စိတ္သေဘာရွိခဲ့ၾကေပသည္။”

သုိ႔ေပမယ့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ္တုိင္အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ ရည္ညႊန္းမေျပာဆုိခဲ့ပါဘူး။ ထုိ႔အစား၊ လူေတြရဲ႕အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ကုိလည္း ခြင့္လႊတ္လုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အမွားေတြ၊ အမ်ားက ႏွိမ့္ခ်ထင္ျမင္ေစေလာက္တဲ့ အျပစ္အနာအဆာေတြ၊ ကုိယ္တုိင္မႏွစ္သက္တဲ့အနာအဆာေတြ … စြဲလန္းမႈ တစ္ခုခု၊ စိတ္ယုတ္ညံ့မႈ၊ မစင္ၾကယ္မႈ၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဝဖန္ခ်က္ေတြလုိ … ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေကာင္းေကာင္းသိျမင္ၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္ေပမယ့္ အျပစ္ကုိေတာ့မုန္းပါတယ္။ အျပစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာက သူ႔အားသိရွိျခင္းမွေဝးကြာျခင္းပါလုိ႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ခြင့္လႊတ္ ျခင္းခံရၿပီး သူ႔ကုိသိရွိႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းတစ္လမ္း ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕သားေတာ္ ေယ႐ႈဟာ လူသားပုံသဏၭာန္ နဲ႔ဘုရားအျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြအားလုံးကုိ ကုိယ္တုိင္ယူေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ကားတုိင္မွာအျပစ္ေႂကြးခံစားရင္း က်ေနာ္တုိ႔အစား လုိလုိလားလားပဲ အေသခံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက “ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အဖုိ႔အလုိငွာ အသက္ေတာ္ကုိစြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကုိ သိရၾကၿပီ။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေယ႐ႈအေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျပည့္စုံတဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ ေပးေနပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ရဲ႕အျပစ္ေတြအားလုံးအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိဆုိလုိ ပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးအတြက္ ေယ႐ႈေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ စၾကာဝဠာကုိဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ဘုရားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ဆက္သြယ္လုိပါတယ္။ “သားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္အသက္ရွင္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပါး တည္းေသာသားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌၊ ငါတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူေသာေမတၱာေတာ္သည္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။”

ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ အျပစ္နဲ႔အျပစ္စြဲစိတ္ထားကေန အမွန္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္မွတဆင့္ ေပးေန ပါတယ္။ လူ႔ရဲ႕က်႐ႈံးမႈေတြအတြက္ အနာဂတ္မွာပုိေကာင္းလာတဲ့သူျဖစ္လာဖုိ႔ ေမွးမွိန္တဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္မလုပ္ပါဘူး။

ဘုရားသခင္ဟာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသားေတြကုိခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူ႔အားသိရွိဖုိ႔ရန္လမ္းတစ္လမ္း ျပင္ဆင္ေပး ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ကုိ သိေစလုိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈထဲရွိေနဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါ့ထံသုိ႔လာေသာ သူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ ေရငတ္မခံရ။ … ငါ့ထံသုိ႔လာ ေသာသူကုိ ငါသည္ အလွ်င္းမပယ္။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေယ႐ႈက လူေတြကုိ သူ႔သြန္သင္မႈေတြကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ သာမဟုတ္၊ သူ႔ေနာက္လုိက္ဖုိ႔ ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူက “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။” လုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ မိမိကုိယ္တုိင္သမၼာတရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္တဲ့ အရာမွာ သူတုိ႔ဟာ သမၼာတရားကုိေျပာဆုိေနၾကတယ္လုိ႔ ေျပာ႐ုံမွ်ေျပာခဲ့တဲ့ ဗ်ာဒိတ္ဆရာမ်ားနဲ႔ ဘာသာေရးသြန္သင္ သူမ်ားသက္သက္ထက္ သာလြန္ၿပီးတာသြားခဲ့ပါတယ္။၈

ေယ႐ႈဟာ သူဟာဘုရားသခင္နဲ႔ ထပ္တူညီမွ်ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး သက္ေသသကၠာယ ျပသခဲ့တယ္။ လက္ဝါးကား တုိင္မွာ အဆုံးစီရင္ခံရမယ္ျဖစ္ၿပီး ေသလြန္ၿပီးေနာက္ သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ အသက္ရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက ေနာင္တစ္ဘဝ တစ္ေန႔ေန႔မွာ ျပန္လည္ဝင္စားမယ္လုိ႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ (သူအဲဒီလုိျပန္ဝင္စားခဲ့ တယ္လုိ႔ ဘယ္သူသိရွိခဲ့ပါသလဲ?) သူက ျမွပ္ႏွံခံရၿပီး သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ သူအေသသတ္ခံရတာေတြ႔ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြကပဲ အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ အဲဒီသုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာပဲ ေယ႐ႈရဲ႕ဂူသခၤ်ဳိင္း ဗလာထီးျဖစ္ေနတာေတြ႔ရၿပီး လူမ်ားစြာက သူ႔ကုိရွင္လ်က္နဲ႔ ျပန္ေတြ႔ၾကတယ္လုိ႔ သက္ေသထြက္ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ သူဟာ အခု က်ေနာ္တုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိ ကမ္းလွမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာႀကီးမ်ားႏွင့္မတူ …

ဘာသာတရားေျမာက္မ်ားစြာဟာ ကုိယ္တုိင္ဘာသာေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ အထူးျပဳပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ နဲ႔ေတာ့ ဒါဟာ သင္နဲ႔ဘုရားၾကားထဲက အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ဆီသြားဖုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ “ထာဝရဘုရားသည္ ပတၳနာျပဳေသာသူ (ေခၚဖိတ္သူေသာ) အေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပတၳနာျပဳေသာသူ (ေခၚဖိတ္သူ ေသာ) အေပါင္းတုိ႔၏ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။” သင့္ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေျဖေပးမယ့္၊ ပုိႀကီးမားတဲ့ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းကုိေပးမယ့္၊ လမ္းညႊန္မႈကုိေပးမယ့္၊ သူ႔ေမတၱာကုိျပသၿပီး သင့္ဘဝကုိေျပာင္းလဲေစမယ့္ ဘုရားသခင္နဲ႔ သင္ကုိယ္တုိင္ ဆက္သြယ္စကားေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါမူကား သုိးတုိ႔သည္ သက္လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း။”၁ဝ လုိ႔ ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘဝက အရာရာၿပီးျပည့္စုံလာၿပီး ျပႆနာေတြကင္းရွင္းေနမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝရဲ႕အေျခအေနေတြၾကားမွာပင္ ေမတၱာေတာ္မွာ သစၥာရွိၿပီး သင့္ဘဝထဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔လုိလားေနတဲ့ ထုိဘုရားသခင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒါဟာ ရွစ္ပါးသီလ (သုိ႔) မ႑ဳိင္ငါးပါး (သုိ႔) ကမၼ႒ာန္းထုိင္ျခင္း (သုိ႔) ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြ (သုိ႔) ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကဲ့သုိ႔ေသာ မိမိကုိယ္ကုိမိမိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ က်င့္ႀကံရမယ့္ နည္းစနစ္တစ္ခုအေပၚ ဆက္ကပ္ႀကံ ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာေတြဟာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေရးမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သား၊ ေကာင္းစြာျပ႒ာန္းထားၿပီး လုိက္ေလွ်ာက္ရန္အဆင္ေျပတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြလ႔ုိ ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ အျပစ္ကင္းျပည့္စုံမႈရဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ အခါ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္လာၿပီး ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အလွမ္းကြာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာဟာ ဥပေဒႆမ်ားနဲ႔ စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္ေလွ်ာက္တဲ့အရာမွာ မရွိပါဘူး၊ သူ႔ကုိယုံ ၾကည္ျခင္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အျပည့္အဝလက္ခံမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ တစ္ပါးကုိ သိရွိျခင္းအရာမွာသာ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးက်င့္ႀကံမႈမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းကင္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဝင္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရးကုိ အစျပဳလုိက္တဲ့အခါ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လုံးဝဥႆုံခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး သင့္အတြက္ဘုရားရဲ႕ေမတၱာကုိ ကုိယ္တုိင္သိရွိလုိပါသလား?

ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး အစျပဳျခင္း

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရးကုိ ယခုပင္ သင္အစျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာလြယ္ကူ႐ုိးရွင္းပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အျပစ္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိရရွိၿပီး သင့္အသက္တာထဲဝင္ေရာက္ေစဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ အမွန္အတုိင္းေတာင္းခံျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေယ႐ႈက “ငါသည္ [သင္၏ႏွလုံးသား]တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိ ၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အံ့၊ ထုိသူရွိရာသုိ႔ ငါဝင္”၁၁ လာမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သင့္ကုိဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး နက္႐ႈိင္းစြာခ်စ္တဲ့ဘုရား နဲ႔အတူ ဆက္ဆံေရးကုိ အစျပဳလုိပါသလား? ဒါဟာ သင့္ႏွလုံးသားနဲ႔ဆႏၵျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အခုပဲ အစျပဳႏုိင္ပါတယ္- “အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိခြင့္လႊတ္ၿပီး အကြၽႏု္ပ္ႏွလုံးသားထဲကုိ ယခုပင္ ဝင္ေရာက္လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အကြၽႏု္ပ္ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ေယ႐ႈ။ ကုိယ္ေတာ္ကတိေတာ္ထားသည့္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္ ဘဝထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

သမၼာက်မ္းစာက “ထုိသူကုိလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္ ၏သား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။”၁၂ လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိ သင့္ဘဝထဲဝင္ေရာက္လာဖုိ႔ အ႐ုိးခံအတုိင္း ေတာင္းဆုိၿပီးၿပီဆုိရင္ သူနဲ႔ကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္ေရးကုိ သင္အစျပဳလုိက္ပါၿပီ။ သင္ အခုပဲ ဘုရားနဲ႔ ေတြ႔လုိက္သလုိျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိပုိမုိသိကြၽမ္းျခင္းတုိးတက္လာဖုိ႔၊ သင့္အတြက္သူ႔ရဲ႕ေမတၱာကုိသိရွိဖုိ႔၊ ဘယ္လုိဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးခ်ဖုိ႔ျဖစ္ေစ သင့္ကုိ ဉာဏ္ပညာနဲ႔လမ္းျပဖုိ႔အတြက္ သင့္ကုိမစကူညီလုိပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲက “ရွင္ေယာဟန္” လုိ႔ေခၚတဲ့က်မ္းေစာင္ဟာ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္း ပုိမုိေလ့လာဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ေယ႐ႈကုိသင့္အသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ သင္ေျပာျပလုိေကာင္း ေျပာျပလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာေရးေတြမွာ လူဟာ သြန္သင္မႈေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ လမ္းစဥ္ေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံမႈ ရွိပါတယ္။ ေယ႐ႈအားျဖင့္ကေတာ့ လူဟာ သင့္ကုိခ်စ္ၿပီး ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးမားတဲ့ဘုရားနဲ႔ ဆက္ဆံမႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါ တယ္။ သူ႔နဲ႔ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး လက္ရွိဘဝအတြက္ လက္ငင္းပင္ သင့္ကုိလမ္းညႊန္ပါလိမ့္မယ္။ သူကသင့္ကုိ လမ္းစဥ္တစ္ခု၊ အေတြးအေခၚတစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) ဘာသာေရးတစ္ခုေလာက္ကုိသာ ညႊန္ျပေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကုိသိကြၽမ္းဖုိ႔၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိခံစားဖုိ႔နဲ႔ ဘဝရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြၾကားမွာ သူ႔ေမတၱာ၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိဖုိ႔ ႀကိဳဆုိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းအခြင့္ကုိ ငါတုိ႔သည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကုိ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။”၁၃

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚေကာင္းဖိတ္ေခၚလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီအရာကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာရွင္းျပေပးပါ။

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...

(၁) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၈း၁၂
(၂) Erwin W. Lutzer, အျခားဘုရားမ်ားအနက္မွ ခရစ္ေတာ္ (Christ Among Other Gods) (ခ်ီကာဂုိ၊ မူဒီပုံႏွိပ္စက္၊ ၁၉၉၄) စာမ်က္ႏွာ ၆၃
(၃) ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၃း၁၆
(၄) ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၄း၉
(၅) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၃း၁၆
(၆) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၆း၃၅
(၇) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၄း၆
(၈) Lutzer, စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၆
(၉) ဆာလံက်မ္း ၁၄၅း၁၈
(၁ဝ) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၁ဝ
(၁၁) ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂ဝ
(၁၂) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁း၁၂
(၁၃) ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၃း၁

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္