ေယ႐ႈက သူ ဘုရားပါလုိ႔ ေျပာခဲ့သလား?

ေယ႐ႈအေပၚ ကုိးကားခ်က္မ်ား - ေယ႐ႈဟာ ဘုရားလား? စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဒီအဆုိမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

သခင္ေယ႐ႈ ဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အျခားလူမ်ားက အေသအခ်ာ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ရွင္ေပါလု - “ ( ေယရွု ) ခရစ္ေတာ္ဟာ မျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာဘုရားရဲ႕ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာပုံရိပ္ျဖစ္ပါတယ္။”
ရွင္ေယာဟန္ - “( ေယရွု) သူဟာ အစကနဦးကပင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။”
ရွင္ေပတ႐ု - “( ေယရွု) ခရစ္ေတာ္ကုိ သင့္အသက္တာရဲ႕ဘုရားသခင္အျဖစ္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရပါမယ္။”

ဒါဆုိ ေယ႐ႈက သူ႔အေၾကာင္း ဘာေျပာခဲ့ပါသလဲ?

သူ႔ကုိယ့္သူ ဘုရားအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသလား? သမၼာက်မ္းစာအရ.. သိပ္ကုိထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာေပါ့! ေအာက္မွာ သူူ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ ဘုရားလား? ေယ႐ႈအေပၚကုိးကားခ်က္မ်ား - သူဟာ ဘုရားနဲ႔တန္းတူျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာျဗံဟံမတုိင္မီတည္ရွိခဲ့

“သင္၏အသက္သည္ အႏွစ္ငါးဆယ္မွ်မရွိဘဲလ်က္ သင္သည္ အာျဗဟံကုိ ျမင္ေလၿပီတကား။” လုိ႔ လူေတြ ေျပာၾကတဲ့အခါမွာ ေယရႈက “ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ အာျဗဟံမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏!” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားနဲ႔တန္းတူ

“ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

တစ္ဖန္ လူေတြက သူ႔ကုိေက်ာက္ခဲနဲ႔ေပါက္သတ္ဖုိ႔ လုပ္ၾကျပန္တယ္။

ေယ႐ႈက “ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ားတုိ႔ကုိ သင္တုိ႔အားျပၿပီ။ ထုိအမႈတုိ႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာအမႈေၾကာင့္ ငါ့ကုိခဲႏွင့္ပစ္ၾကမည္နည္း?” လုိ႔ ေမးပါတယ္။

အဲဒီအခါ သူတုိ႔က “ေကာင္းေသာအမႈေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိလြန္က်ဴးေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္။” လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။

ေယ႐ႈကုိျမင္ရင္ ဘုရားကိုျမင္တယ္

ေယ႐ႈက “ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ငါ့ကုိသာယုံၾကည္သည္မဟုတ္၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကုိ ယုံၾကည္၏။ ငါ့ကုိၾကည့္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို ၾကည့္ျမင္၏။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ေမွာင္မုိက္၌မေနေစျခင္းငွာ ငါသည္အလင္းျဖစ္လ်က္ ဤေလာကသုိ႔ ႂကြလာၿပီ။” လုိ႔ လူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။

သင္တုိ႔ရဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့

“သင္တုိ႔သည္ငါ့ကုိ အရွင္ဘုရားဟူ၍၎၊ သခင္ဟူ၍၎ ေခၚတတ္ၾက၏။ ထုိစကားလည္း ဟုတ္မွန္ေသာစကား ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔ေခၚၾကသည္အတုိင္း ငါမွန္၏။”

“ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။”

ေယ႐ႈက “ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ။ သင္တုိ႔သည္ငါ့ကုိသိလွ်င္ ငါ့ခမည္းေတာ္ကုိမသိဘဲ မေနရၾက။ ယခုမွစ၍ ခမည္းေတာ္ကုိသိျမင္ၾက၏!” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

“ဖိလိပၸဳကလည္း၊ သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကုိ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားျပေတာ္မူပါ။ ထုိသုိ႔ျပေတာ္မူလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အလုိျပည့္စုံပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယရႈက၊ ဖိလိပၸဳ၊ ဤမွ်ကာလပတ္လုံး ငါသည္သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိၿပီးမွ သင္သည္ငါ့ကုိမသိေသးသေလာ။ ငါ့ကုိျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကုိျမင္၏။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကုိ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ျပေတာ္မူပါဟု သင္သည္အဘယ္သုိ႔ဆုိရသနည္း?”

ေယ႐ႈဟာ ဘုရားလား? ေယ႐ႈအေပၚကုိးကားခ်က္မ်ား - ေယ႐ႈမိမိကုိယ္မိမိသရုုပ္ေဖာ္ပုံ

“ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏”

ေယ႐ႈက “ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ေမာေရွသည္ ေကာင္းကင္မုန္႔ကုိ သင္တုိ႔အား မေပး။ ခမည္းေတာ္သည္ မွန္ေသာေကာင္းကင္မုန္႔ကုိ သင္တုိ႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္း။” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ သူတုိ႔က “သခင္၊ ထုိမုန္႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား အစဥ္မျပတ္ေပးေတာ္မူပါ”လုိ႔ေလွ်ာက္ၾကပါတယ္။

ေယရႈကလည္း “ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ ေရငတ္မခံရ။” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

“ငါသည္ ဤေလာက၏ အလင္းျဖစ္၏”

“တဖန္တုံ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မုိက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကုိ ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”၁၀

“ထာဝရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏”

“ငါ့သိုးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကုိနားေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏ ။ ထာဝရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏။ ထုိသုိးတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထုိသုိးတို႔ကုိ ငါ့လက္မွ မႏႈတ္မယူရာ။”၁၁

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းအတြက္ တရားစီရင္သူ

“ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူတုိ႔ကုိ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ေစေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊ ထုိနည္းတူ သားေတာ္သည္လည္း အလုိရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔ကုိ ရွင္ေစ၏။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ ႐ုိေသသည္ နည္းတူ၊ သားေတာ္ကုိ႐ုိေသေစမည္အေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကုိမွ် တရားစီရင္ေတာ္မမူ။ တရားစီရင္ျခင္းအခြင့္ရွိသမွ်ကုိ သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကုိ မ႐ုိေသေသာသူသည္ကား၊ သားေတာ္ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာခမည္းေတာ္ကုိ မ႐ုိေသေသာသူျဖစ္၏။”၁၂

အျပစ္မ်ားကုိလႊတ္ေပးနုိင္

“လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပုိင္သည္ကုိ သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွာ၊ ထေလာ့၊ ကုိယ္အိပ္ယာရာကုိ ေဆာင္၍ ကုိယ္အိမ္သုိ႔သြားေလာ့ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္လည္း ထ၍ မိမိအိမ္သုိ႔သြားေလ၏။ လူအစုအေဝးတုိ႔သည္ ျမင္လွ်င္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၍၊ လူတုိ႔အား ဤသုိ႔ေသာအခြင့္ကုိ အပ္ေပးေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။”၁၃

ဤေလာကီသားမဟုတ္

“ေယ႐ႈကလည္း သင္တုိ႔သည္ ေအာက္သားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား အထက္သားျဖစ္၏။ သင္တုိ႔သည္ ေလာကီသားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား ေလာကီသားမဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္အျပစ္၌ေသၾကလိမ့္မည္ ဟု ငါဆုိ၏။ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကုိ သင္တုိ႔သည္မယုံလွ်င္၊ ကုိယ္အျပစ္၌ေသၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”၁၄

ေယ႐ႈဟာ ဘုရားလား? ေယ႐ႈအေပၚကုိးကားခ်က္မ်ား - ဒီေလာကကုိလာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း သူ႔ရဲ႕ေျပာျပခ်က္

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္စားအေသခံရန္

“.. ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္႐ုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း။ ငါသည္ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းလည္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းသည္ သုိးတုိ႔အဖုိ႔အလုိငွာ မိမိအသက္ကုိ စြန္႔တတ္၏။... ငါသည္ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကုိသိေတာ္မူ၍၊ ငါသည္လည္း ခမည္းေတာ္ကုိသိသကဲ့သုိ႔ ငါ၏သုိးတုိ႔ကုိ ငါသိ၏။ ငါ့သုိးတုိ႔သည္လည္း ငါ့ကုိသိၾက၏။ ငါသည္ ကုိယ္အသက္ကုိ သုိးတုိ႔အဖုိ႔အလုိငွာ စြန္႔၏။”၁၅

ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ရန္

“လူသားသည္ ဆုိးေသာသူတို႔လက္သုိ႔ အပ္ႏွံျခင္း၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရမည္၊ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္။”၁၆

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ရန္၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိေပးရန္

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီ သားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ေလာကီသားတုိ႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ မခံရ။ မယုံၾကည္ေသာသူမူကား၊ ဘုရားသခင္၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ မယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ ခံရ၏။”၁၇

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိေပးရန္

“(ခမည္းေတာ္၏ အလုိေတာ္ကား) သားေတာ္ကုိၾကည့္ျမင္၍ ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ထာဝရအသက္ ကုိ ရေစျခင္းငွာ၎ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ေနာက္ဆုံးေသာေန႔၌ ထုိသူတုိ႔ကုိ ထေျမာက္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”၁၈

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ခ်စ္ကြ်မ္းဝင္မႈရွိရန္

“... ငါ့ကုိခ်စ္ေသာသူကုိ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္လည္း ထုိသူကုိခ်စ္၍ သူ႔အားကုိယ္တုိင္ ထင္ရွားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။... ငါ့ကုိခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္လိမ့္မည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ထုိသူကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ငါတုိ႔သည္လည္း သူ႔ဆီသုိ႔ႂကြ၍ ေနရာခ်မည္။”၁၉

(၁) ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
(၂) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၂
(၃) ေပတ႐ု ပ-ေစာင္ ၃း၁၅
(၄) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၅၆-၅၈
(၅) ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၃၀-၃၃
(၆) ရွင္ေယာဟန္ ၁၂း၄၄-၄၆
(၇) ရွင္ေယာဟန္ ၁၃း၁၃
(၈) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၆-၉
(၉) ရွင္ေယာဟန္ ၆း၃၂-၃၅
(၁၀) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၁၂
(၁၁) ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၂၇-၂၈
(၁၂) ရွင္ေယာဟန္ ၅း၂၂-၂၃
(၁၃) ရွင္မႆဲ ၉း၆-၈
(၁၄) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၂၃-၂၄
(၁၅) ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၁၀-၁၁၊ ၁၄-၁၅
(၁၆) ရွင္မာကု ၉း၃၁
(၁၇) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆-၁၈
(၁၈) ရွင္ေယာဟန္ ၆း၄၀
(၁၉) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၁-၂၃

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္