ဘုရားခင္တည္ရွိျခင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ပါ၏ေလာ။

By Gregory E. Ganssle, Ph.D.

အီမန္ႏုဴရယ္ကန္႕၏ Critique of Pure Reason, စာအုပ္ထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဟူ၍လူမ်ားစြာတို႔က အခိုင္အမာေျပာဆိုလာၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္၊ ဤအခ်က္မ်ားသည္ပင္ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ သက္ဝင္ယံုၾကည္မွဳအယူဝါဒဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးခဲ့ေလသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိဟု ထင္ရေသာအယူဝါဒသည္ပင္လွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အခ်က္ (ဝါ) ဆင္ေျချဖစ္လာ ျပန္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းသက္ေသျပ၍မရနိုင္ဟု ဆိုလာလွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သက္ေသမျပ ႏိုင္ေၾကာင္းသင္သိသနည္းဟူ ျပန္လည္ေမးျမန္းလိုပါသည္။ အသင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုလွ်င္ က်ႏု္ပ္ေျပာျပႏိုင္သည္မ်ားေဝမွ်လိုပါ သည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းသက္ေသမျပႏိုင္ဟု ဆိုၾကရာတြင္ မည္သည္ကိုဆိုလိုၾကသနည္း။ လူအမ်ားစုမွာ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း လူအမ်ားေက်နပ္နားလည္ႏိုင္ေသာ ဒႆနိကဆိုင္ရာအဆို/သက္ေသျပခ်က္ ကို မေဖာ္ထုတ္နိုင္ဟု ဆိုလိုၾကေပသည္။ အဆိုတစ္ခုကိုေဖာ္ထုတ္၍ အတင္းအဓမၼ သေဘာတူခိုင္း၍လဲမရေပ။ က်ႏု္ပ္၏ အဆိုသည္လည္း ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ္ဦး နားလည္လက္ခံေအာင္မတတ္စြမ္းႏိုင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းက်ႏု္ပ္ သက္ေသမျပႏိုင္ဟု ေျပာၾကေပမည္။ ထိုသူနားလည္လက္ခံနိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္၊ က်နု္ပ္၏အဆိုသည္လည္း သူတို႕အတြက္ သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္ေပ။

လူတိုင္းလက္ခံသေဘာေပါက္နိုင္ေသာအဆို က်ႏ္ုပ္မေဖာ္ထုတ္နိုင္ပါ။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ဘုရားသခင္၏တည္ရွိျခင္း ကိုသက္ေသျပမည့္ပံုစံ၊ သေဘာတရားကိုပို၍ စဥ္းစားလာေစပါသည္။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သံသယကင္းစြာျဖင့္ လူတိုင္းလက္ခံသေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာအဆိုကို က်ႏု္ပ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအရာသည္ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္းသံသယကင္းစြာလက္ခံႏိုင္ေသာ ဒႆနိကဆိုင္ရာသက္ေသျပခ်က္ (ဝါ) နိဂံုးကို က်ႏ္ုပ္မေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ပါ။

ဒႆနိကပညာရွင္မ်ားအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိေသာအဆိုျဖစ္ေအာင္ က်ႏ္ု္ပ္အေနျဖင့္သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ ဆိုရေသာ္- ေရာ္ကီေတာင္တန္းႀကီးအမွန္တကယ္တည္ရွိပါသည္ က်ႏ္ုပ္၏စိတ္(mind) လက္ခံနားလည္မွဳပါရွိဘဲ ရွိသည္ဟု မေျပာႏိုင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုး ငါးမိနစ္အတြင္းဘြားခနဲတည္ရွိလာသည္ဟု က်နု္ပ္သက္ေသ မျပႏိုင္သကဲ့သို႕၊ က်ႏု္ပ္တို႕၏သိမွတ္ထားသမွ်အရာမ်ားသည္လည္း အစစ္အမွန္တရားမ်ားဟု က်ႏု္ပ္သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္အနီးအနားမွ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ လူမ်ားတြင္လည္း စိတ္မ်ား (minds) ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ သူတို႕ေတြဟာ အလြန္အဆင့္ ျမင့္ေသာ စက္ရုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိေသာ ဒႆနိကဆိုင္ရာနိဂံုးဟုလည္းမရွိပါ။ သခ်ာၤနည္းျဖင့္တိတိက်က်ကိန္းေသတြက္၍လည္း ဘုရားသခင္၏ တည္ရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္အဆိုမ်ားမရွိနိုင္သည့္အေလွ်ာက္ပို၍အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လာရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားသည္ ကမာၻၾကီး၏ တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို စိတ္(mind) ၏သိျမင္နားလည္မွဳ မပါဘဲမည္သုိ႕ေဖာ္ျပႏိုင္မည္နည္း၊ တဖန္၊ အျခားသူမ်ားတြင္လည္းစိတ္ (minds) ရွိေၾကာင္း မည္ကဲ့သုိ႕ သိႏိုင္မည္နည္း ဟူေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူလာသည္။

လူတိုင္းနားလည္လက္ခံနိုင္ေသာအဆိုကို က်ႏ္ုပ္မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ရန္ သင့္ျမတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမရွိဟု အဓိပၸါယ္မသက္ ေရာက္ပါ။ က်ႏု္ပ္တင္ျပမည့္အခ်ဳိ႕အဆိုမ်ားသည္ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သင္နားလည္လက္ခံႏိုင္ရန္ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ သင့္အတြက္ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အဆိုမျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ က်ႏု္ပ္၏အဆိုမ်ားအခ်ည္းႏွီးျဖစ္မသြားပါ။ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၏တည္ရွိမွဳ၊ က်ႏု္ပ္တို႕၏မွတ္ဥာဏ္မ်ားတည္ရွိမွဳ၊ အျခားသူမ်ားတြင္လည္းစိတ္ရွိေၾကာင္းမ်ားကို က်ႏ္ုပ္တို႕သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ ရန္က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္သည္ျဖစ္ရာ ယံုၾကည္ၾကခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း သည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေၾကာင္း အဆိုမ်ားရွိရာ၏။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္